Főoldal » Hírek » Nem hagyta kirabolni magát a sértett – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú ellen minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt. A fia­tal a busz­pá­lya­ud­var kerék­pár táro­ló­já­ból lopott el egy kerék­párt. Az elkö­ve­tő egy másik alka­lom­mal a járó­bot­tal köz­le­ke­dő idős­ko­rú fér­fit szó­lí­tott le pénzt kérve, majd meg­pró­bál­ta az érté­ke­it elven­ni, de a férfi a járó­bo­tot hasz­nál­va sike­re­sen meg­véd­te magát.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2023. júni­us köze­pén, reg­gel, a mező­kö­ves­di busz­pá­lya­ud­var kerék­pár táro­ló­já­ból lakat feszí­tés­sel ello­pott egy kerékpárt.

A fiú augusz­tus ele­jén, éjsza­ka, Mező­kö­ves­den fel­fi­gyelt a járó­bot­tal gya­lo­go­ló 77 éves fér­fi­ra, hoz­zá­lé­pett és 20 forin­tot kért tőle. Az idős férfi erre nem rea­gált, mire a vád­lott hir­te­len moz­du­lat­tal a mel­lé­nye külső zse­be­i­hez nyúlt, abban volt a sér­tett kész­pén­ze, mobil­te­le­fon­ja, melyek­nek elvé­te­lét a sér­tett azzal aka­dá­lyoz­ta meg, hogy fel­emel­te a bot­ját. A vád­lott erre még két­szer pró­bált a zse­bé­hez nyúl­va pénz után kutat­ni, majd meg­lök­te a fér­fit, aki ismét fel­emelt bot­tal véde­ke­zett. A fia­tal­ko­rú a fér­fi­val szem­ben állva meg­ra­gad­ta a járás­se­gí­tő botot, magá­hoz húzta a sér­tet­tet, ruha­zse­bét meg­fog­ta, de az idős férfi tovább­ra is ellen­állt, meg­for­dult, a vád­lott benyúlt a nad­rág­zse­bé­be, viszont ész­re­vet­te, hogy kerék­pá­ro­sok köze­led­nek felé­jük, ezért elme­ne­kült a helyszínről.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indítványozott.