Főoldal » Hírek » Nem irgalmaztak a gátőrnek a fiatalkorú elkövetők - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­té­sek kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azok­kal a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők­kel szem­ben, akik bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel vet­ték el egy idős gátőr életét.

A vád­lot­ta­kat a Mis­kol­ci Tör­vény­szék társ­tet­tes­ként, aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint kifosz­tás és jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­ben talál­ta bűnös­nek, ezért a 14 éves elkö­ve­tőt 7 év 6 hónap, 16 éves tár­sát pedig 9 év 6 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let sze­rint a két fia­tal 2021 nya­rán több­ször vég­zett alkal­mi mun­kát egy hor­gász­tó mel­lett. A bűn­cse­lek­mény nap­ján is a tópart mel­lett dol­goz­tak, ami­kor a 77 éves gátőr meg­kér­te a fiú­kat, hogy segít­se­nek neki a fel­da­ra­bolt fákat az autó­já­ba bepa­kol­ni. Miu­tán végez­tek a rako­dás­sal, az elkö­ve­tők azért, hogy „kocsi­káz­za­nak egyet”, enge­dély nél­kül beül­tek a sér­tett autó­já­ba, ami­vel nem messze, egy füves-bozótos terü­le­ten elakad­tak. A fiúk kiszáll­tak az autó­ból és haza­in­dul­tak, ekkor talál­koz­tak a kocsi­ját kere­ső sértettel.

A gátőr nem tudta bein­dí­ta­ni a jár­mű­vét, így vissza­ment a tópart­ra, ahol közöl­te a fia­ta­lok­kal, hogy az autó elvé­te­lé­ről beszá­mol a főnö­kük­nek, és érte­sí­te­ni fogja a rend­őr­sé­get. A fiúk ezen fel­há­bo­rod­tak, majd mind­ket­ten elkezd­ték rug­dos­ni és pusz­ta kéz­zel, illet­ve fada­ra­bok­kal ütni a véd­te­len sér­tet­tet. Miu­tán abba­hagy­ták a férfi bán­tal­ma­zá­sát, az vérző fej­jel meg­pró­bált elme­ne­kül­ni és segít­sé­get kérni egy arra járó autós­tól. Ezt a két fiú meg­aka­dá­lyoz­ta azzal, hogy az autó­tól elhúz­ták a sér­tet­tet, és azt állí­tot­ták, hogy ittas, majd ők segí­te­nek neki. Az autós távo­zá­sa után ismét maguk­hoz vet­tek egy-egy fada­ra­bot és addig ütöt­ték az idős fér­fit, amíg az elhunyt. A fia­tal­ko­rú tet­te­sek a holt­tes­tet a tó mel­let­ti erdős rész­re húz­ták, ahol faágak­kal és leve­lek­kel lefed­ték. Ezután haza­men­tek és a sér­tett autó­já­nak a kul­csát a hűtő­szek­rény fagyasz­tó­ré­szé­be rejtették.

A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­ték. Az íté­let ellen az elkö­ve­tők és védő­ik a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést. Az ügyész­ség a bün­te­tés lénye­ges súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben nyúj­tott be fellebbezést.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­ha­tó­ság fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta. A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak kímé­let­le­nül, gát­lás­ta­lan bru­ta­li­tás­sal alkal­maz­tak értel­met­len erő­sza­kot az idő­sebb fér­fi­val szem­ben, aki a bán­tal­ma­zás­ra okot nem adott. A tár­sa­da­lom védel­me ilyen elkö­ve­tők­kel szem­ben csak pél­dás bün­te­tés­sel biz­to­sít­ha­tó, ezért a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a vád­lot­tak bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.