Főoldal » Hírek » Nem irgalmaztak az idős asszonynak az éjszakai támadók - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség három vád­lot­tal szem­ben jelen­tős súlyo­sí­tást, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, mert negye­dik tár­suk­kal bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel vet­ték el egy 85 éves asszony életét.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék a három elkö­ve­tőt minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt ítélt el. Két vád­lot­tat – sze­mé­lyen­ként – 18 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 200.000 forint pénz­bün­te­tés­re, míg har­ma­dik tár­su­kat 20 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 300.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélt. Negye­dik tár­suk­kal szem­ben a megyei főügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nya – 19 év fegy­ház­bün­te­tés – lett irány­adó, ugyan­is a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tot tett, melyet a bíró­ság elfogadott.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a 85 éves sér­tett­nek két vád­lott több­ször dol­go­zott. 2019. novem­ber 02. nap­ján két tár­suk­kal elha­tá­roz­ták, hogy meg­pró­bál­nak pénzt sze­rez­ni mun­ka­adó­juk­tól. Aznap este elin­dul­tak a sér­tett házá­hoz, ahová a hátsó ajtó fel­fe­szí­té­sé­vel jutot­tak be. Mivel az idős asszony ész­re­vet­te őket, ezért a fér­fi­ak rög­tön leütöt­ték, majd a már föl­dön fekvő – véde­ke­zés­re kép­te­len - asszonyt tovább ütle­gel­ték. A bán­tal­ma­zást köve­tő­en az egyik vád­lott a még élő, esz­mé­let­len, aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len sér­tet­tet sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta. Ezután a vád­lot­tak egy fotelt tet­tek a hanyatt fekvő sér­tett tes­té­re, és a ház­ban talált isme­ret­len össze­gű pénz­zel távoz­tak. A sér­tett az elszen­ve­dett több­szö­rös, durva sérü­lé­sek miatt a hely­szí­nen meg­halt. Éle­tét az ide­je­ko­rán meg­kez­dett orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg.

Az első­fo­kú íté­let ellen – három vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban – az ügyész­ség jelen­tős súlyo­sí­tás miatt, a vád­lot­tak és védő­ik első­sor­ban fel­men­tés, másod­sor­ban eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés indo­ko­lat­la­nul enyhe. Az élet elle­ni bűn­tett kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra, anya­gi haszon­szer­zés érde­ké­ben az idős sér­tett szük­ség­te­le­nül bru­tá­lis bán­tal­ma­zá­sá­ra tekin­tet­tel az elkö­ve­tők­kel szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa indokolt.

A bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.