Főoldal » Hírek » Nem irgalmaztak az idős sértettnek az éjszakai támadók - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A súlyo­sí­tást célzó ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ér­tett az íté­lő­táb­la az idős asszonyt meg­ölő vád­lot­tak ügyé­ben.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék három vád­lot­tat – közöt­tük egy fia­tal­ko­rút – nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt ítélt el. A fel­nőt­tek­kel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki, a fia­tal­ko­rút pedig 14 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­re ítél­te.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint az egy­más­sal rokon­ság­ban lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak 2019. júli­us havá­ban elha­tá­roz­ták, hogy egy látás­ból ismert falu­be­li idős nő házá­ból éksze­re­ket, kész­pénzt vagy egyéb érté­ket sze­rez­nek. Az éj leple alatt indul­tak el a 94 éves, egye­dül élő asszony­hoz. Kel­lő­en fel­ké­szül­tek a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re: kesz­tyűt, masz­kot, vala­mint feszí­tő­va­sat vet­tek maguk­hoz. A lakó­épü­let­be bejut­va szét­néz­tek, azon­ban hiába kutat­tak, sem pénzt, sem ara­nyat nem talál­tak. Ekkor elha­tá­roz­ták, hogy bemen­nek abba a szo­bá­ba is, ahol a sér­tett tar­tóz­ko­dik és erő­szak­kal meg­szer­zik azt az arany­gyű­rűt, ame­lyet koráb­ban az utcán talál­koz­va a fia­tal­ko­rú vád­lott  figyelt meg. Az idős asszony ész­lel­te, hogy ide­gen van a ház­ban, ám hiába sikí­tott, a fia­tal­ko­rú vád­lott pénzt köve­tel­ve dur­ván bán­tal­maz­ta, vas­be­té­tes bakan­csá­val még a nya­ká­ra is rálé­pett, ezután pedig az ujja­i­ról kettő arany­gyű­rűt húzott le és vett magá­hoz. Már távo­zó­ban vol­tak, ami­kor a vád­lot­tak egyi­ke – „Gyere vissza, ez még él!” fel­ki­ál­tás­sal - vissza­hív­ta a házba a fia­tal­ko­rú tár­sát. Ők ket­ten azért bán­tal­maz­ták tovább a sér­tet­tet, hogy meg­hal­jon. Miu­tán sor­sá­ra hagy­ták, ruhá­ju­kat és cipő­i­ket, a masz­ko­kat, a feszí­tő­va­sat és az arany­gyű­rű­ket egy­aránt elrej­tet­ték.

A vád­ha­tó­ság mind­há­rom vád­lott ter­hé­re a tény­ál­lás rész­le­ges meg­ala­po­zat­lan­sá­ga és a bűn­cse­lek­mé­nyek téves jogi minő­sí­té­se miatt fel­leb­be­zést jelen­tett be, amely­ben a fel­nőtt vád­lot­tak fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak leg­ko­ráb­bi – 20 és 25 évben meg­ha­tá­ro­zott – idő­pont­já­nak maga­sabb tar­tam­ban tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tár­gya­lá­son tanú­ki­hall­ga­tást és szak­ér­tői bizo­nyí­tást indít­vá­nyo­zott. A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a bizo­nyí­tást köve­tő­en hozott íté­le­té­ben az ügyész­ség tény­be­li és jogi állás­pont­ját érde­mé­ben osz­tot­ta. A tör­vény­szék dön­té­sét meg­vál­toz­ta­tó hatá­ro­za­tá­ban mind­há­rom vád­lott bűnös­sé­gét előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben is meg­ál­la­pí­tot­ta. A fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tak fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját 25 évre, illet­ve 35 évre emel­te fel.

Íté­le­té­nek indo­ko­lá­sá­ban utalt arra, hogy az ember­ölés előre kiter­velt­sé­gét a terv­sze­rű­ség és cél­tu­da­tos­ság jel­lem­zi. Az ember­ölés bűn­tet­té­nek nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett­ként minő­sí­té­se mel­lett az előre kiter­velt­ség meg­ál­la­pí­tá­sa is indo­kolt, ha a tet­tes a sér­tett érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben az ölést alter­na­tív lehe­tő­ség­ként ter­ve­zi el. Ebben a bün­te­tő­ügy­ben az íté­lő­táb­la által kiegé­szí­tett tény­ál­lás alap­ján a vád­lot­tak így jár­tak el, ezért elő­éle­tük­re és a cse­lek­mény súlyá­ra figye­lem­mel velük szem­ben súlyos bün­te­tés kisza­bá­sa indo­kolt. A táb­la­bí­ró­ság íté­le­te jog­erős és vég­re­hajt­ha­tó.