Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » Nem jogerősen 2 év börtönbüntetésre ítélték a gyermekpornográfiával vádolt férfit – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a fér­fi­nak, aki a mobil­te­le­fon­ján gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket tárolt.

Az íté­let sze­rint a férfi 2022. janu­ár 5-én 7 db, gyer­mek­ko­rú sze­mé­lyek­ről készült por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­telt töl­tött fel egy közös­sé­gi médi­ás alkal­ma­zás­ra, és ezzel lehe­tő­vé tette, hogy azo­kat isme­rő­sei is meg­te­kint­hes­sék. A nyo­mo­zó ható­ság 2022. júni­us 13-án lefog­lal­ta a férfi mobil­te­le­fon­ját, ame­lyen 187 db gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­telt talál­tak. A férfi által tar­tott, vala­mint továb­bí­tott fel­vé­te­le­ken tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek is szerepeltek.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tat gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely révén kis­ko­rú­ak­kal kerül­ne kapcsolatba.

A férfi a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét a vád­irat­tal egye­ző­en az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­te, az íté­le­tet ő és a védő­je is tudo­má­sul vette.

Az íté­let ellen az ügyész jelen­tett be fel­leb­be­zést, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érdekében.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.