Főoldal » Hírek » Nem jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték a kollégáját megölő férfit – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Tény­le­ges élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság azt a fér­fit, aki a pén­zé­ért meg­öl­te a mun­ka­tár­sát. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő egy buda­pes­ti mun­ka­he­lyen ismer­ke­dett meg a férfi mun­ka­tár­sá­val, aki­től rend­sze­re­sen kért kölcsön.

Az elkö­ve­tő 2021. decem­ber 22-én, egy mun­ka­he­lyi ren­dez­vé­nyen meg­be­szél­te a sér­tet­tel, hogy decem­ber 27-én megint talál­koz­nak. A férfi tudta, hogy a sér­tett 4.000.000 forint kész­pénzt örö­költ, ezért elha­tá­roz­ta, hogy pén­zé­nek és egyéb érté­ke­i­nek a meg­szer­zé­se érde­ké­ben megöli.

A sér­tett a ter­helt jelen­lé­té­ben 2021. decem­ber 27-én, este, Buda­pes­ten - abban a tudat­ban, hogy a ter­helt­tel össze fog­nak köl­töz­ni és szál­lás­dí­jat kell fizet­nie – egy bank­au­to­ma­tá­ból 144.000 forin­tot vett fel. Ezután a fér­fi­ak autó­busszal Buda­pest XXII. kerü­le­té­be utaz­tak egy mun­kás­szál­ló köze­lé­be. A ter­helt a mun­ka­tár­sát a Duna part­hoz csal­ta, majd egy bőr övvel addig foj­tot­ta, amíg esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A táma­dó elvet­te a sér­tett kész­pén­zét és lap­top­ját, majd az áldo­zat tele­fon­já­ról a közöt­tük folyt üze­net­vál­tást letö­röl­te, a készü­lé­ket a folyó­ba dobta. A férfi a sér­tet­tet a folyó­ba gurí­tot­ta - aki ott meg­ful­ladt –, majd távozott.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a fér­fit minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt tény­le­ges élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható. 

Az íté­let ellen a vád­lott eny­hí­té­sért, hatá­ro­zott tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg védő­je az ember­ölés elté­rő minő­sí­té­sé­ért és eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott indít­vá­nyá­val, a kisza­bott bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát kezdeményezte.

Az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban várja bün­te­tő­ügye másod­fo­kú befe­je­zé­sét. Hely­ben­ha­gyás ese­tén külön eljá­rás­ban, 40 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kitöl­té­sét köve­tő­en vizs­gál­ják majd felül a férfi fogvatartását.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/elore-kitervelte-kollegaja-megoleset-korabbi-videokkal-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye