Főoldal » Hírek » Nem jutott el a címzetthez a parfüm szállítmány - FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki a gyanú sze­rint nem­zet­kö­zi fuva­ro­zá­si csa­lás­ban vett részt.

Négy férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak az elren­de­lé­sé­ről a https://ugyeszseg.hu/nemzetkozi-fuvarozast-vallaltak-a-csalok-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ olda­lon adott ki köz­le­ményt az ügyész­ség. Idő­köz­ben a bíró­ság három fér­fi­val szem­ben 2021. feb­ru­ár 21-ig, egy fér­fi­val szem­ben 2021. feb­ru­ár 22-ig hosszab­bí­tot­ta meg a letartóztatást.

Az indít­vány sze­rint az ötö­dik férfi és az ugyan­csak letar­tóz­ta­tott egyik társa meg­be­szél­ték, hogy  fuvar­fel­ada­to­kat vál­lal­nak kül­föl­di part­ne­rek részé­re, azon­ban a rako­mányt nem a cél­ál­lo­más­ra jut­tat­ják el, hanem azt maguk értékesítik.

A gyanú sze­rint a csaló fér­fi­ak egyi­ke 2020. októ­ber 12-én inter­ne­ten keresz­tül meg­ál­la­po­dott egy ang­li­ai tár­sa­ság­gal abban, hogy Német­or­szág­ból kami­on­nal par­fü­möt szál­lít Nagy-Britanniába. Az elkö­ve­tők 2020. októ­ber 13-án jár­mű­sze­rel­vénnyel meg­je­len­tek a német­or­szá­gi tele­pü­lé­sen lévő telep­he­lyen, ahol 62 rak­lap­nyi par­fü­möt pakol­tak fel. A csaló fér­fi­ak a telep­hely­ről a szál­lít­mánnyal elin­dul­tak, azon­ban azt nem Nagy-Britanniába, hanem Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ták, azért, hogy azt maguk érté­ke­sít­hes­sék. Az elkö­ve­tők 2020. októ­ber 18-án egy csor­nai kami­on­par­ko­ló­ban meg­kí­sé­rel­ték érté­ke­sí­te­ni a szál­lít­mányt, eköz­ben jelen­tek meg az esz­ter­go­mi rend­őrök, akik a fér­fi­a­kat elő­ál­lí­tot­ták, a szál­lít­mányt lefog­lal­ták. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár 449.435,35 angol font (mint­egy 215.889.632,- Ft).

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság 2020. decem­ber 4-én elren­del­te az ötö­dik férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

Az ügyész­ség indít­ványt tett az ötö­dik férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal, azaz 2021. ápri­lis 4-ig tör­té­nő meghosszabbítására.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-csalasra-szakosodott-bunszervezet#1 olda­lon tekint­he­tők meg.