Főoldal » Hírek » Nem kapott cigit, már ütött is a volt ketrecharcos - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki a 2020. októ­be­ré­nek egyik éjje­lén Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban bán­tal­ma­zott súlyo­san egy járókelőt.

A vád­irat sze­rint a koráb­ban küz­dő­spor­tot ver­seny­sze­rű­en űző vád­lott és három isme­rő­se alko­holt fogyaszt­va szó­ra­koz­tak a város­ban, majd 23 óra­kor az egyik bel­vá­ro­si utcán egy­mást lök­dös­ve han­gos­kod­tak. A jár­dán haza­fe­lé tartó sér­tett meg­pró­bál­ta kike­rül­ni a tár­sa­sá­got, azon­ban épp­hogy elha­ladt mel­let­tük, az elkö­ve­tő utána nyúlt, meg­ütö­get­te a hátát, majd a felé vissza­for­du­ló fér­fi­tól ciga­ret­tát kért. A sér­tett­nél nem volt ciga­ret­ta, amit közölt a fér­fi­val, aki erre fenye­ge­tő­en közel lépett hozzá, majd hir­te­len ököl­lel az állán úgy meg­ütöt­te a fér­fit, hogy esz­mé­le­tét vesz­tet­te és összeesett.

A fér­fit a bará­tai pró­bál­ták vissza­fog­ni, illet­ve a sér­tet­től elhúz­ni, azon­ban ő ennek elle­né­re több­ször a fején újra meg­ütöt­te, vala­mint meg­rúg­ta a föl­dön fekvő, és esz­mé­let­len­sé­ge miatt véde­kez­ni kép­te­len sér­tet­tet, akit ezután magá­ra hagyott. A sér­tett­nek később más járó­ke­lők siet­tek a segítségére.

A sér­tett az eset követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, és csak a vélet­len­nek köszön­he­tő­en nem ala­kult ki nála élet­ve­szé­lyes sérülés.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísé­re­te miatt emelt vádat.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.