Főoldal » Hírek » Nem létező ismerősével nyerészkedett egy férfi - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban dol­go­zó isme­rő­sé­re hivat­ko­zott, és ezzel pénzt csalt ki egy hiszé­keny nőtől.

Az íté­let sze­rint a férfi 2018 szep­tem­be­ré­ben sza­ba­dult letar­tóz­ta­tá­sá­ból, és egy szom­bat­he­lyi pan­zi­ó­ban szállt meg. Ott össze­is­mer­ke­dett egy nővel, aki elmond­ta neki, hogy az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ba sze­ret­ne utaz­ni mun­ka­vál­la­lás cél­já­ból, de az ezzel kap­cso­la­tos ira­tok beszer­zé­se nehéz­kes és lassú. A férfi valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy van egy hiva­ta­los sze­mély isme­rő­se, aki a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban dol­go­zik, és pén­zért cse­ré­be segí­te­ni tud a gyor­sabb ügy­in­té­zés­ben. A nő ennek érde­ké­ben össze­sen 1.200 eurót adott a fér­fi­nak, hogy azt adja át az isme­rő­sé­nek a segít­sé­gért. A férfi a nem léte­ző isme­rő­se nevé­ben több alka­lom­mal e-mailben hite­get­te a nőt a köze­li uta­zás­sal. Az ira­tok meg­szer­zé­se érde­ké­ben a férfi – ter­mé­sze­te­sen – nem tett sem­mit. A nő 2018. novem­ber 27-én fel­je­len­tést tett a férfi ellen.

 

A nőt – elkü­lö­ní­tett eljá­rás­ban – befo­lyás vásár­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt meg­ro­vás­ban része­sí­tet­ték.

 

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a fér­fit vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt, mint vissza­esőt, 6 év bör­tön­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, és vele szem­ben 388.410 Ft-ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

 

Az íté­let ellen a férfi és kiren­delt védő­je a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­sé­nek a meg­vál­toz­ta­tá­sa és eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett.

 

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­tés szük­sé­ges. A férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű volt a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor, s azt köve­tő­en is több­ször elítél­ték. A kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­ge, kivé­tel nél­kül nagy. Káros hatá­sa, hogy ismert­té válá­suk – szin­te – tör­vény­sze­rű követ­kez­mé­nye, hogy a tár­sa­da­lom tag­ja­i­nak a hiva­ta­los sze­mé­lyek befo­lyás­tól men­tes műkö­dé­se irán­ti bizal­ma meg­ren­dül. Az ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­i­vel szem­ben a tör­vény szi­go­rát kell alkal­maz­ni.

 

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik.