Főoldal » Archív » Nem létező kukoricát adtak el - vádemelés

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik olyan kuko­ri­cá­ra kötöt­tek adás­vé­te­li szer­ző­dést, mellyel nem rendelkeztek.

2016 tava­szán a szlo­vén sér­tett Magyar­or­szá­gon nagy mennyi­sé­gű kuko­ri­cát akart vásárolni.

Köz­ve­tí­tő­kön keresz­tül került kap­cso­lat­ba két bara­nyai fér­fi­val, akik tájé­koz­tat­ták a sér­tet­tet, hogy cégük jelen­tős – 20.000 tonna – kuko­ri­cá­val rendelkezik.

2016 máju­sá­ban a két vád­lott a sér­tet­tel 8.500 tonna kuko­ri­cá­ra kötött szer­ző­dést, mely sze­rint a kuko­ri­cát a vád­lot­tak határ­idő­re leszál­lít­ják a kért olasz­or­szá­gi címekre.

A felek abban álla­pod­tak meg, hogy a vevő 500 tonna kuko­ri­ca vétel­árát – 8.500 eurót – a szál­lí­tást meg­elő­ző­en vétel­ár elő­leg­ként átutalja.

A szer­ző­dés­kö­tés után azon­ban a sér­tett elbi­zony­ta­la­no­dott abban, hogy a vád­lot­tak cége rendelkezik-e a szer­ző­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott kuko­ri­cá­val, ezért a két vád­lott egy bara­nyai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kuko­ri­ca­tá­ro­ló­já­hoz vitte a sér­tet­tet, ahol meg­mu­tat­ták neki az ott tárolt több ezer tonna ter­ményt úgy, mint­ha a saját­juk lenne.

Ezt köve­tő­en a sér­tett 27.000 eurót – 8 mil­lió 370 ezer forin­tot – utalt a vád­lot­tak szám­lá­já­ra. A tény­le­ges vétel­ár 27 mil­lió forint lett volna.

Az összeg átuta­lá­sát köve­tő­en azon­ban a vád­lot­tak a kuko­ri­cát nem szál­lí­tot­ták le, az már a szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor sem állt szán­dé­kuk­ban és arra lehe­tő­sé­gük sem volt.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.