Főoldal » Hírek » Nem őt választotta, halálra verte a nőt – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen halált okozó testi sér­tés és kifosz­tás bűn­tet­te miatt, aki az apjá­val és a házuk­ba érke­zett szom­széd nővel együtt ita­lo­zott, majd ami­kor kér­dé­sé­re a nő azt mond­ta nem vele, az apjá­val akar alud­ni, harag­já­ban halál­ra verte.

A vád­irat sze­rint a férfi Mis­kol­con, egy kül­te­rü­le­ti csa­lá­di ház­ban apjá­val élt együtt, mind­ket­ten alko­ho­lis­ta élet­mó­dot foly­tat­tak. A szom­széd­ban lakott a sér­tett nő élet­tár­sá­val, ők is rend­sze­re­sen ita­loz­tak és gyak­ran vesze­ked­tek, ilyen alkal­mak­kor a nő náluk kere­sett mene­dé­ket, amely során mind a vád­lot­tal, mind az apjá­val sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesített.

Ápri­lis köze­pén, a dél­előt­ti órák­ban a nő élel­mi­szer­rel és sze­szes­ita­lok­kal meg­ra­kott szaty­rok­kal érke­zett a házba, vala­mennyi­en ita­loz­tak, a vád­lott és az apja között vita kelet­ke­zett ami­att, hogy a nő melyi­kük ágyá­ban fog alud­ni. A sér­tett az apát válasz­tot­ta, ami a vád­lot­tat annyi­ra fel­dü­hí­tet­te, hogy az ágyon ülő nőt ököl­lel több­ször fején, illet­ve test­szer­te meg­ütöt­te. Hajá­nál fogva fel­rán­tot­ta az ágy­ról, majd föld­re lökte.

A bán­tal­ma­zás miatt til­ta­ko­zó apját is ellök­te, aki szin­tén föld­re esett, de őt vissza­emel­te az ágyba. A sér­tet­tet a föl­dön az ágy mel­lett hagy­ta, egy két­li­te­res palack bort kivitt a kony­há­ba, majd az udvar­ra, ott elfogyasztotta.

Kora dél­után a vád­lott apja fel­éb­redt és ész­lel­te, hogy a nő az ágy mel­lett fek­szik, de már nincs pul­zu­sa. Szólt a fiá­nak, aki tele­fo­non segít­sé­get kért, de a kiér­ke­ző men­tők már csak a halál beáll­tát tud­ták megállapítani.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indítványozott.