Főoldal » Hírek » Nem pénzzel, hanem erőszakkal fizetett a cigarettáért – rendőrségi fotókkal – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja letar­tóz­ta­tott egy 29 éves szá­to­ki fér­fit, aki a dohány­bolt­ban átvett ciga­ret­tát erő­szak­kal akar­ta megtartani.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2024. feb­ru­ár 23-án, reg­gel, a helyi dohány­bolt­ban egy kar­ton ciga­ret­tát kért az eladó­tól, majd ami­kor azt a pult­ról a háti­zsák­já­ba tette, fize­tés nél­kül pró­bált távoz­ni az üzlet­ből. Az eladó utána lépett, a vál­lá­nál fogva pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni és fel­szó­lí­tot­ta a ciga­ret­ta kifi­ze­té­sé­re. A bol­tos segít­sé­gé­re érke­zett a szom­szé­dos vegyes­bolt­ban lévő édes­ap­ja, aki­vel közö­sen kér­ték a ciga­ret­ta kifi­ze­té­sé­re, majd az eladó meg­ra­gad­ta a kar­ját, köz­ben meg­pró­bál­ta vissza­ven­ni az árut.

Ekkor a férfi a ciga­ret­ta meg­tar­tá­sa érde­ké­ben több­ször meg­ütöt­te az eladót, köz­tük dula­ko­dás ala­kult ki, mely­nek során a rabló kitör­te az egyik ajtó üve­gét is, majd gya­lo­go­san a szom­széd falu felé vette az irányt, a rabolt ciga­ret­ták közül nyolc dobozt magá­val vitt.

Az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őr­jár­őrök több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra sem állt meg, velük szem­ben ellen­sze­gült, így bilincs­ben állí­tot­ták elő a Rét­sá­gi Rendőrkapitányságon.

Ha egy lopás elkö­ve­tő­je a dolog meg­tar­tá­sa végett erő­sza­kot alkal­maz, cse­lek­mé­nye már a jóval súlyo­sab­ban, akár 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő rab­lás­nak minősül.

Az ügyész­ség a jelen­tős tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben indít­vánnyal élt a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­já­nál a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a férfi jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a kényszerintézkedést.

A férfi fel­leb­be­zett a dön­tés ellen, így az nem jogerős.

A rend­őr­ség képes saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hamar-kattant-a-bilincs#1