Főoldal » Hírek » Nem sikerült eladni a kábítószert – fotókkal – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 51 éves férfi ellen, aki jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert akart értékesíteni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2017 végé­től Hol­lan­di­á­ban élt és dol­go­zott, ahon­nan rend­sze­re­sen haza­lá­to­ga­tott Magyar­or­szág­ra. 2022 ele­jén, Mohá­cson ismert meg egy – a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt – fér­fit, aki­nek beszá­molt arról, hogy Hol­lan­di­á­ból rend­sze­re­sen hoz Magyar­or­szág­ra kábí­tó­szert, amit ott­ho­ná­ban tárol.

A férfi 2022 augusz­tu­sá­ban Hol­lan­di­á­ból exta­syt és darált mari­hua­nát, majd 2023 júni­u­sá­ban spee­det hozott Magyar­or­szág­ra, amit ott­hon elrej­tett. Isme­rő­se ekkor fel­aján­lot­ta a vád­lott­nak, hogy segít­sé­gé­re lesz a kábí­tó­szer eladá­sá­ban, amibe a vád­lott bele­egye­zett. Az érté­ke­sí­tés­re azon­ban nem került sor, mert isme­rő­se nem keres­te a vád­lot­tat, a nyo­mo­zó ható­ság pedig 2023. júni­us 23-án kuta­tást tar­tott a vád­lott házá­ban és lefog­lal­ta a kábítószereket. 

A vád­lot­tól lefog­lalt kábí­tó­sze­rek hatóanyag-tartalma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát 5,6-szeresen meghaladta. 

A cse­lek­mény jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tett kísér­le­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le öt évtől húsz évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó szabadságvesztés.

A képe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a szem­le során, azo­kon a kábí­tó­szer látható. .