Főoldal » Hírek » Nem szabadulhat a kiskorú fiúkkal erőszakoskodó férfi- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Szol­no­ki Tör­vény­szék azon hatá­ro­za­tát, mellyel tovább­ra is fenn­tar­tot­ta annak a közép­ko­rú szol­no­ki fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség két kis­ko­rú fiú sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol.

A vád sze­rint a vád­lott a nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­it csa­lá­di barát­ság révén, illet­ve csa­lá­di kap­cso­lat által meg­is­mert kis­ko­rú­ak sérel­mé­re való­sí­tot­ta meg, továb­bá laká­sá­ban több ezer tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, isme­ret­len fia­tal­ko­rú­ról készült sze­mé­rem­sér­tő, ese­ten­ként sze­xu­á­lis cse­lek­mény köz­ben készült fény­kép­fel­vé­telt töl­tött le az inter­net­ről és tárolt a lap­top­ján. A férfi laká­sán 30 darab műkö­dő­ké­pes éles lőszert fog­lal­tak le.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék felül­vizs­gál­ta a vád­lot­tal szem­ben alkal­ma­zott letar­tóz­ta­tás indo­kolt­sá­gát, mely­nek ered­mé­nye­ként azt tovább­ra is fenn­tar­tot­ta. Az első­fo­kú bíró­ság ezen dön­té­se ellen a vád­lott fel­leb­be­zés­sel élt.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség azon állás­pont­já­val, mely sze­rint a vád­lott ter­hé­re rótt cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­ra, elkö­ve­té­sük körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel a vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban jelen­leg is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye, mely­nek kikü­szö­bö­lé­sé­re kizá­ró­lag a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sa mel­lett biz­to­sít­ha­tó. A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hatá­ro­za­tá­val a letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban hozott vég­zés vég­le­ges­sé vált, míg a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik a bizo­nyí­tá­si eljárás.