Főoldal » Hírek » Nem tért vissza az engedélyezett eltávozásról - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek gyógy­ke­ze­lés­re hivat­koz­va sza­kí­tot­ták félbe bün­te­té­sét, majd arról nem tért vissza.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tat 200 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­ték, de mivel ezt nem tel­je­sí­tet­te, átvál­toz­tat­ták fog­ház­bün­te­tés­re. A sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét Sze­ge­den töltő elítélt gyógy­ke­ze­lés­re hivat­koz­va kérte bün­te­té­se fél­be­sza­kí­tá­sát 2021. május 28. nap­ján, ame­lyet enge­dé­lyez­tek azzal, hogy 3 nap múlva köte­les a bün­te­tés továb­bi töl­té­sé­re jelent­kez­ni. A vád­lott a fél­be­sza­kí­tás tar­ta­má­nak eltel­tét köve­tő­en a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben nem jelent meg, a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sa alól kivon­ta magát. A fér­fit a rend­őr­ség más­nap elfog­ta és előállította.

A járá­si ügyész­ség fogoly­szö­kés bűn­tet­te miatt emelt vádat, és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a fér­fi­val szem­ben a bíró­ság a bűnös­ség beis­me­ré­se ese­té­re továb­bi 30 nap elzá­rást szab­jon ki.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.