Főoldal » Hírek » Nem történt jogosulatlan megfigyelés az un. Pegasus ügyben - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a jogo­su­lat­lan tit­kos infor­má­ció­gyűj­tés vagy lep­le­zett esz­köz jogo­su­lat­lan alkal­ma­zá­sá­nak bűn­tet­te miatt elren­delt nyo­mo­zást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban megszüntette.

A fel­je­len­tés lénye­ge sze­rint egy – mobil­te­le­fo­nok fel­tö­ré­sé­re és lehall­ga­tá­sá­ra alkal­mas – kém­prog­ram hasz­ná­la­tá­val jog­el­le­ne­sen figyel­het­tek meg szá­mos magyar újság­írót és ellen­zé­ki köz­éle­ti személyt.

A lep­le­zett esz­kö­zök – így töb­bek között infor­má­ci­ós rend­szer tit­kos meg­fi­gye­lé­se, lehall­ga­tás – alkal­ma­zá­sát a magyar tör­vé­nyek szi­go­rú fel­té­te­lek­hez kötik, az azt alkal­ma­zó szer­ve­zet­től elkü­lö­nü­lő bírói vagy külső enge­dély szük­sé­ges az alkalmazásukhoz.

Ezen esz­kö­zök alkal­ma­zá­sa a fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén nem­csak bűn­ül­dö­zé­si cél­ból, hanem a rend­őr­ség­ről szóló tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott ren­dé­sze­ti vagy a nem­zet­biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tok­ról szóló tör­vény­ben írt nem­zet­biz­ton­sá­gi célok­ból is enge­dé­lyez­he­tő. E célo­kat az arra fel­jo­go­sí­tott szer­vek hatá­roz­hat­ják meg.

A nem­zet­biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tok­ról szóló 1995. évi CXXV. tör­vény az 1996. már­ci­us 27-i hatály­ba lépé­se óta enge­dé­lyez tit­kos infor­má­ció­gyűj­tést nem­zet­biz­ton­sá­gi célok­ból, az ennek során alkal­ma­zott esz­kö­zök azon­ban a kor tech­ni­kai köve­tel­mé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en változtak.

Erre figye­lem­mel a regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség nyo­mo­zá­sa során nem azt vizs­gál­ta, hogy milyen szoft­vert alkal­maz­tak a ható­sá­gok, hanem azt, hogy a lep­le­zett esz­kö­zök vagy tit­kos infor­má­ció­gyűj­tés során alkal­ma­zott esz­kö­zök fel­hasz­ná­lá­sá­nak tör­vé­nyi köve­tel­mé­nyei fennálltak-e.

A minő­sí­tett ira­tok­ra is kiter­je­dő, szé­les­kö­rű nyo­mo­zás azt álla­pí­tot­ta meg, hogy jogo­su­lat­lan tit­kos infor­má­ció­gyűj­tés vagy lep­le­zett esz­köz jogo­su­lat­lan alkal­ma­zá­sa nem történt.

A saj­tó­ban meg­ne­ve­zett sze­mé­lyek sze­mé­lyi­sé­gi joga­i­nak védel­me érde­ké­ben szük­sé­ges meg­je­gyez­ni, hogy nem fel­tét­le­nül gya­nú­sít­ha­tó bűn­cse­lek­ménnyel az, aki­vel szem­ben a ható­sá­gok ren­dé­sze­ti vagy nem­zet­biz­ton­sá­gi cél­ból alkal­maz­tak tit­kos információgyűjtést.

A fel­je­len­tés­ben meg­je­lölt ese­tek­ben vizs­gál­ta a főügyész­ség, hogy okozott-e hát­rányt az eljá­rás a meg­fi­gyelt sze­mé­lyek­nek. Ilyen hát­rány oko­zás a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint nem történt.