Főoldal » Hírek » Nem tudott leállni a rabló – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki alig egy hónap lefor­gá­sa alatt több embert is kira­bolt a városban. 

A vád sze­rint a férfi 2023 nya­rán, az egyik gyön­gyö­si vas­út­ál­lo­más átjá­ró­já­ban ciga­ret­tát kért az ott vára­ko­zó két sér­tet­től. Egyi­kük adott egy szá­lat a vád­lott­nak, aki ezzel nem elé­ge­dett meg. A férfi a nála lévő tüs­kés, 1 méter hosszú­sá­gú, a végén ing­gel becsa­vart bot­tal fenye­ge­tő­en lépett fel, az esz­közt ütés­re emel­te, és továb­bi ciga­ret­tát, vala­mint egyéb érté­ke­ket – kész­pénzt és mobil­te­le­font – köve­telt a vonat­ra vára­ko­zók­tól. A vád­lott végül két doboz ciga­ret­tát és 2.500 forint kész­pénzt szer­zett meg. Ezt köve­tő­en a férfi hagy­ta az érke­ző vonat­hoz távoz­ni a sértetteket.

A másik alka­lom­mal – keve­sebb, mint egy hónap­pal később – a vád­lott haj­nal­ban a másik gyön­gyö­si vas­út­ál­lo­má­son oda­ment a padon ülő sér­tett­hez, és nőt aján­lott neki 3.000 forin­tért, melyet a férfi vissza­uta­sí­tott. A vád­lott azon­ban ebbe nem nyu­go­dott bele, később vissza­ment a sér­tett­hez, és már min­den indok nél­kül pénz és tele­font kért tőle. Mivel a férfi ezzel sem ért célt, újra meg­kör­nyé­kez­te a sér­tet­tet, de ekkor már őt erő­szak­kal a nya­ká­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, és ott húzni kezd­te. A meg­tá­ma­dott sze­mély az erő­szak hatá­sá­ra átad­ta a rabló részé­re a nála lévő 600 forintot.

A járá­si ügyész­ség a külö­nös és több­szö­rös vissza­eső fér­fit két­rend­be­li fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és egy alap­ese­ti rab­lás bűn­tet­té­vel vádolja. 

A rabló letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülését.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a most benyúj­tott vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Az ügyész­ség tizen­egy év sza­bad­ság­vesz­tés és – a maxi­má­li­san kiszab­ha­tó – tíz év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A fotó a rend­őr­ség hely­szí­ni szem­lé­jén készült. A képen az első rab­lás hely­szí­ne látható.

Az első rablás helyszíne, a gyöngyösi vasútállomás átjárója.