Főoldal » Hírek » Nem tudta eladni az aranynak mondott gyűrűt - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki Győr bel­vá­ro­sá­ban garáz­dál­ko­dott azért, mert nem tudta elad­ni az arany­nak mon­dott gyűrűjét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi idén tavasszal egy győri ékszer­bolt­ban érté­ke­sí­te­ni sze­re­tett volna egy gyű­rűt. Az üzlet alkal­ma­zott­ja azon­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gyűrű nem nemes­fém­ből készült, így a fel­vá­sár­lást meg­ta­gad­ta. Ezen a férfi annyi­ra fel­há­bo­ro­dott, hogy azzal fenye­get­te meg az eladót, hogy „vissza­jön és kira­bol­ja az ara­nya­it”, majd fel­szó­lí­tás­ra távo­zott az üzletből.

Ezt köve­tő­en az utcán meg­ron­gált két tér­kő­da­ra­bok­kal nehe­zí­tett vázát: az egyi­ket fel­vet­te és eldob­ta, a másik­ba két­szer is bele­rú­gott. Mind­két váza össze­tört, össze­sen kb. 10.000 forint kár keletkezett.

A vád­lott ugyan a cse­lek­ményt köve­tő­en távo­zott a hely­szín­ről, azon­ban oda még két­szer vissza­ment. Máso­dik alka­lom­mal a becs­mér­lő maga­tar­tá­sát a szom­szé­dos üzlet egyik alkal­ma­zott­ja fékez­te meg, har­ma­dik eset­ben pedig fel­tar­tóz­tat­ták és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták a férfit.

Az ügyész­ség a fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­ményt a férfi a koráb­ban fogoly­szö­kés bűn­tet­te miatt kisza­bott pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt követ­te el, így vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tést kell alkalmazni.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.