Főoldal » Archív » Nem tűrte, hogy elé kanyarodtak, végül sérülést okozott a dühös sofőr

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okoz­va elkö­ve­tett köz­úti veszé­lyez­te­tés, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 40 éves tapol­cai fér­fi­val szem­ben, aki 2018 augusz­tu­sá­ban egy autós­tár­sát akar­ta szá­mon kérni, ami­ért az elé kanya­ro­dott.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő Keszt­hely irá­nyá­ból haladt Sümeg felé, ami­kor Bala­ton­ede­ri­csen egy másik sze­mély­au­tó kika­nya­ro­dott elé a főút­ra. A kanya­ro­dó jármű jobb első és jobb hátsó ülé­sén is uta­sok tar­tóz­kod­tak.

A vád­lott a köz­le­ke­dé­si manő­ve­ren fel­há­bo­ro­dott, s a jár­mű­vet meg­előz­ve, vész­fé­ke­zés­sel meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te. A meg­ál­lást köve­tő­en a férfi kiszállt a gép­ko­csi­já­ból, a másik autó jobb olda­lá­hoz ment, a tető­sínt rán­gat­ta, majd tenyér­rel a gép­ko­csi hátsó abla­ká­ra és tete­jé­re ütött.

A meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tett jármű veze­tő­je, hogy a hely­zet­ből sza­ba­dul­jon, az indu­lá­sát aka­dá­lyo­zó elkö­ve­tőt és annak gép­ko­csi­ját kike­rül­ve elin­dult. A vád­lott azon­ban az autó­já­ba ült, és pró­bál­ta a másik jár­mű­vet a bal olda­li árok felé szo­rí­ta­ni. A jármű veze­tő­je sike­re­sen kike­rül­te az elkö­ve­tő gép­ko­csi­ját, és azzal a szán­dék­kal, hogy rend­őrt hív­jon, a jobb olda­li for­gal­mi sáv­ban meg­állt.

A gép­ko­csi­ve­ze­tő jobb első ülé­sen utazó fia ezt köve­tő­en kiszállt az autó­juk­ból, s az úttest irá­nyá­ba lépve intett a vád­lott­nak, hogy beszél­ni akar vele. A vád­lott, hogy a vissza­lé­pés­re kény­sze­rít­se, hir­te­len, nagy gáz­zal elin­dult felé, azon­ban hala­dá­sa során elso­dor­ta, ami­től sér­tett meg­pör­dült és az asz­falt­ra esett. A férfi a tör­tén­tek elle­né­re meg­ál­lás nél­kül tovább­haj­tott, melyet azon­ban egy szem­ből érke­ző autó­busz sofőr­je ész­re­vett, s a jár­mű­vét balra-keresztbe kor­má­nyoz­va meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy a vád­lott tovább tud­jon haj­ta­ni.

A nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett fér­fit men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­tot­ta kór­ház­ba.