Főoldal » Hírek » Nem viselte el a visszautasítást, ezért kapupánttal támadt a nőre – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy közel egy kilo­gramm súlyú kapu­pánt­tal több­ször fejbe vágott egy nőt azért, mert nem viszo­noz­ta szerelmét.

Az íté­let sze­rint a vád­lot­tat 2020-ban elbo­csá­tot­ták mun­ka­he­lyé­ről, ahol együtt dol­go­zott a sér­tet­tel. A férfi sze­rel­mi kap­cso­la­tot sze­re­tett volna kiala­kí­ta­ni a nővel, aki ettől elzár­kó­zott. A vád­lott ezt kép­te­len volt elfo­gad­ni, a soro­za­tos vissza­uta­sí­tás miatt ellen­sé­ges­sé, agresszív­vá vált a nővel szem­ben. 2021. októ­ber 21-én dél­után magá­hoz vett egy kb. fél­mé­ter hosszú, közel egy kilo­gramm súlyú vas kapu­pán­tot, majd a nőre várva nagyobb mennyi­sé­gű bort fogyasz­tott. A sér­tett 19 óra körül gya­lo­go­san haza­fe­le tar­tott a mun­ká­ból, ami­kor a vád­lott a nála lévő kapu­pánt­tal hátul­ról, leg­alább 5 alka­lom­mal fejbe vágta a nőt, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te. A sér­tett segít­sé­gért kiál­tott és a tás­ká­já­ban lévő pap­ri­ka spray-vel a vád­lott arcá­ba fújt. A nő segít­sé­gé­re az utcá­ban lakó sza­bad­na­pos rend­őr sie­tett, aki a táma­dót lete­per­te és a rend­őrök meg­ér­ke­zé­sé­ig a föl­dön tartotta.

A nő a táma­dás követ­kez­té­ben nyolc-tíz hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el. 

A vád­lott véde­ke­zé­sé­ben csak a testi sér­tés­re irá­nyu­ló szán­dé­kot ismer­te el, követ­ke­ze­te­sen tagad­ta, hogy tette ember­ölés­re irá­nyult volna.

A vád­lot­tat a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 10 év bör­tön­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen védő­jé­vel első­sor­ban elté­rő jogi minő­sí­tés, másod­sor­ban a bün­te­tés eny­hí­té­se végett fel­leb­be­zett. Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben nyúj­tott be jogorvoslatot.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a súlyo­sí­tás érde­ké­ben beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, egy­ben a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott orvul, söté­te­dést köve­tő­en, a nyílt utcán hátul­ról támad­ta meg a sér­tet­tet, aki­nek éle­tét a közel­ben lakó rend­őr köz­be­lé­pé­se men­tet­te meg. A kisza­bott bün­te­tés nem iga­zo­dik kel­lő­en a cse­lek­mény tár­gyi súlyá­hoz és az elkö­ve­tő tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­hez. A bün­te­té­si célok érvé­nye­sü­lé­se, az álta­lá­nos és egyé­ni meg­elő­zés érde­ké­ben a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a vád­lot­tal szem­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.