Főoldal » Hírek » Nem visszaadtak, elvittek az ál-díjbeszedők - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 37 éves és egy 29 éves férfi ellen, akik egy idős fér­fit fosz­tot­tak ki. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2020. ápri­lis hónap köze­pén meg­kér­ték egy isme­rő­sü­ket, hogy a sze­mély­gép­ko­csi­já­val 10.000 forint elle­né­ben vigye el őket Her­nád­né­me­ti­be azért, hogy hízót vásárolhassanak.

Meg­ad­tak egy kita­lált lak­cí­met, ahová meg­ér­ke­zé­sük után kiszáll­tak az autó­ból és közöl­ték a sofőr­rel, hogy az alku egy ideig eltart­hat, így ha sike­rült a vásár­lás, majd szól­ni fog­nak neki, hogy jöj­jön értük.

A vád­lot­tak ezután Her­nád­né­me­ti­ben elmen­tek a 85 éves, bot­tal is nehe­zen mozgó sér­tett fér­fi­hez, aki­nek áram­szol­gál­ta­tó alkal­ma­zot­ta­i­nak adták ki magu­kat, és azt mond­ták, hogy 10.000 forint köz­üze­mi díj túl­fi­ze­té­se van, amit ők most vissza­té­rí­te­nek, de csak 20.000 forin­tos cím­le­tű bank­je­gyük van, amit fel kel­le­ne vál­ta­ni. Az ily módon meg­té­vesz­tett sér­tett bement a nyári kony­há­ba, egy doboz­ban tárolt meg­ta­ka­rí­tott pén­zét elő­vet­te, és kivett belő­le 10.000 forin­tot, míg a dobozt az asz­ta­lon hagy­ta. Ezt a vád­lot­tak megfigyelték.

A túl­fi­ze­tés­sel kap­cso­la­tos hamis infor­má­ci­ók­kal elte­rel­ték a sér­tett figyel­mét, és köz­ben a doboz­ból eltu­laj­do­ní­tot­tak 1.200.000 forin­tot. Ezután elhagy­ták az ingat­lant, szól­tak az alkal­mi sofőr­ként szol­gá­ló isme­rő­sük­nek, és távoz­tak a településről.

A sofőr­nek nem volt tudo­má­sa arról, hogy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben nyújt segítséget.

Az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak közül az idő­seb­bel szem­ben fegyház-, a fia­ta­lab­bal szem­ben pedig bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott köz­ügyek­től eltiltással.