Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Nem vitte messzire a tolvaj a lopott biciklit – videóval – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben, aki egy Szi­get­vár kör­nyé­ki falu­ban bicik­lit lopott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. május köze­pén egy éjsza­ka bement a sér­tett udva­rá­ba, a csu­kott, de nem zárt kapun. A férfi a szin­tén csu­kott, de be nem zárt garázs­ban talál­ta meg a kerék­párt, amit magá­val vitt. A vád­lott mind­össze 80 métert tett meg a kerék­pár­ral, majd azt az út mel­lett egy árok­ba rejtette.

A sér­tett fel­je­len­té­sét köve­tő­en az udva­ron elhe­lye­zett kame­ra fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tőt, akit a Szi­get­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki, majd a kerék­párt is meg­ta­lál­ták és vissza­ad­ták a sértettnek.

A vád­lott 35.000 forint kárt oko­zott a lopás­sal, ami megtérült.

Az oko­zott kár a sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt nem halad­ja meg, de a cse­lek­ményt bűn­cse­lek­ménnyé minő­sí­ti az, hogy az udvar­ba és a garázs­ba a jogo­sult tudta és bele­egye­zé­se nél­kül ment be az elkövető.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit elzá­rás­ra ítél­je a bíróság.