Főoldal » Hírek » Nem volt önzetlen az ittas sértettnek nyújtott segítség - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge kifosz­tás bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki elvet­te az ittas­sá­ga miatt maga­te­he­tet­len sér­tett értékeit.

A vád sze­rint a sér­tett 2021 szep­tem­be­ré­ben a vád­lott és csa­lád­ja által lakott ingat­lan­ban ita­lo­zott, ami­kor az elfo­gyasz­tott alko­hol­tól rosszul lett. A nő ekkor haza­kí­sér­te és ágyba fek­tet­te a néhány ház­nyi­ra lakó sér­tet­tet, azon­ban mielőtt távo­zott volna, még gon­do­san átku­tat­ta a lakást, és sér­tett maga­te­he­tet­len álla­po­tát kihasz­nál­va szá­mos érté­ket – így mobil­te­le­font, már­kás sport­ci­pőt és sze­mé­lyes okmá­nyo­kat – vett magához.

A nő azon­ban nem vette észre, hogy a sér­tett ugyan nem tudta meg­aka­dá­lyoz­ni a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, de látta a tör­tén­te­ket, és erről a más­nap tett fel­je­len­té­sé­ben be is szá­molt a bar­csi rend­őrök­nek, akik a nőt elfog­ták és a mobil­te­le­font is vissza­sze­rez­ték tőle. 

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.