Főoldal » Hírek » Nemcsak a cégvezető, de a könyvelő ellen is vádat emeltek költségvetési csalás miatt Kaposváron – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás minő­sí­tett esete és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó cég­ve­ze­tő nővel és a cég köny­ve­lő­jé­vel szem­ben, akik egy sütő­ipa­ri cég álta­lá­nos for­gal­mi adó­já­val ügyeskedtek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az asszony és férje kenyér és pék­áru gyár­tá­sá­val, illet­ve élelmiszer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zást üze­mel­te­tett úgy, hogy a cég­ve­ze­tés­sel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat tény­le­ge­sen a nő látta el.

A nő 2018. évben abból a cél­ból, hogy a cég árbe­vé­te­lét az adó­ha­tó­ság elől eltit­kol­ja két negyed­év­re nem adta át tel­je­sen a cég bevé­te­le­i­ről szóló szám­lá­kat a köny­ve­lő­nek, aki emi­att olyan Áfa beval­lá­so­kat nyúj­tott be a NAV-hoz, melyek­ben a fize­ten­dő és levon­ha­tó álta­lá­nos for­gal­mi adó a cégre nézve a való­ság­nál ked­ve­zőb­ben ala­kult. A cég­ve­ze­tő vád­lott ezen maga­tar­tá­sá­val közel 2 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költségvetésnek.

Az ezt köve­tő idő­szak­ban az asszony már rend­ben átad­ta a bizony­la­to­kat a köny­ve­lő­nek, aki azon­ban az átvett szám­lá­kat köny­ve­lői meg­bí­za­tá­sát nem tel­je­sít­ve hiá­nyo­san, illet­ve egy­ál­ta­lán nem köny­vel­te le. Ennek követ­kez­té­ben a férfi több eset­ben is „nul­lás” negyed­éves ÁFA beval­lást nyúj­tott be, ami­vel több mint 9 mil­lió forint adó­hi­ányt okozott.

A vád­lot­tak­nak ezen kívül szám­vi­tel rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt is felel­ni­ük kell, mivel volt olyan gaz­da­sá­gi év, ahol a köny­ve­lő nem készí­tet­te el a cég köny­ve­lé­sét, míg egy másik évben az éves beszá­mo­lót mulasz­tot­ták el közzé tenni.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és a cég­ve­ze­tői tevé­keny­ség­től, ille­tő­leg a köny­ve­lői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel.