Főoldal » Archív » Nemcsak az újszülöttet vitte haza a kórházból

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal 44 éves tap­so­nyi fér­fi­val szem­ben, aki a kapos­vá­ri kór­ház szü­lé­sze­ti osz­tá­lyá­ról lopott el egy mobiltelefont.

A vád­lott 2018 máju­sá­ban azért ment a kapos­vá­ri kór­ház­ba, hogy haza­vi­gye újszü­lött uno­ká­ját. A váró­te­rem­ben tar­tóz­ko­dott, ami­kor fel­fi­gyelt arra, hogy az egyik koráb­bi láto­ga­tó a mobil­te­le­fon­ját – ami­nek a tok­já­ban kész­pénz is volt - egy toló­szék­ben felej­tet­te, ezért azt gyor­san zseb­re rakta.

A vád­lott ezután a lányá­val, az uno­ká­já­val és a roko­na­i­val a távol­sá­gi busz­pá­lya­ud­var­ra indult, de útköz­ben úgy dön­tött, hogy a lopott dol­go­kat nem tart­ja meg, mivel tar­tott attól, ha hasz­nál­ja a tele­font, akkor a rend­őr­ség „bemér­he­ti”. A tak­ti­ká­zás elle­né­re a kapos­vá­ri rend­őrök még aznap elkapták.

A lopás elkö­ve­té­si érté­ke 69.000 forint volt, amely meg­té­rült, mivel a vád­lott az elfo­gá­sa után meg­mu­tat­ta a rend­őrök­nek, hogy a lopott dol­go­kat hol dobta el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben nem látta szük­sé­ges­nek, hogy a bíró­ság tár­gya­lá­son dönt­sön a bűnös­sé­gé­ről, ezért bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban indít­ványt tett a vád­lott pró­bá­ra bocsátására.