Főoldal » Hírek » Németországban futtatott lányokat a somogyi testvérpár

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű kerí­tés bűn­tet­te, kitar­tott­ság bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik három nő kül­föl­dön tör­té­nő pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét szer­vez­ték és az ebből folyó bevé­tel­ből tar­tot­ták el magukat.

A koráb­ban már bün­te­tett vád­lot­tak közül az 53 éves férfi évek óta ismer­te azt a fia­tal lányt, aki 2018 szep­tem­be­ré­nek ele­jén  - 18 éve­sen - a vád­lott tabi ott­ho­ná­ba köl­tö­zött és aki­vel meg­egyez­tek abban, hogy a lány pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get fog foly­tat­ni meg­él­he­té­sük biz­to­sí­tá­sa céljából.

A férfi a kül­föl­di munka meg­szer­ve­zé­se végett fel­vet­te a kap­cso­la­tot Német­or­szág­ban tar­tóz­ko­dó test­vé­ré­vel, aki ott két öröm­lány mun­ká­ját irá­nyí­tot­ta. A fia­tal nő 2018 szep­tem­be­ré­nek végén uta­zott ki Német­or­szág­ba, ahol a II. rendű vád­lott fel­ügye­le­te alatt egy hóna­pon át sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tott, amely tevé­keny­ség­ből a fér­fi­ak más­fél mil­lió forint haszon­ra tet­tek szert.

A jöve­del­me­ző üzle­tet a vád­lot­tak 2019 feb­ru­ár­já­ig foly­tat­ták, ami­nek során isme­ret­len nagy­sá­gú bevé­telt sze­rez­tek, bár kiadá­suk is volt, mivel a fia­tal lány mell­na­gyob­bí­tó műté­ten esett át.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint I. rendű vád­lott gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­tét is elkö­vet­te, mert a fia­tal lány­ról 18 éves kora előtt készí­tett súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő képe­ket, ame­lye­ket aztán tele­fon­ján tárolt.

Az ügyész­ség az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén I. rendű vád­lot­tal szem­ben 5 év, míg test­vé­ré­vel szem­ben 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést indítványozott.