Főoldal » Hírek » Nevelőjére támadt a gyermekotthon lakója - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fia­tal­ko­rú ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. A gyer­mek­ott­hon neve­lő­je szá­mon kérte a kését, ezért a fiú szid­ta, majd rátámadt.

A vád­irat sze­rint a fia­tal fiú egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő gyer­mek­ott­hon nevelt­je. 2021. ápri­lis hónap ele­jén az esti órák­ban az elő­írt idő­pont­ra kima­ra­dá­sá­ról nem tért vissza, ezért a gyer­mek­fel­ügye­lő­ként dol­go­zó férfi már rend­őri intéz­ke­dés kéré­sét ter­vez­te, ami­kor végül is meg­je­lent a vád­lott a szin­tén a neve­lő­ott­hon­ban lakó kis­ko­rú lánnyal.

A gyer­mek­fel­ügye­lő szá­mon kérte őket a késés miatt, külö­nös figye­lem­mel arra is, hogy ebben az idő­szak­ban a COVID-járványra tekin­tet­tel kijá­rá­si kor­lá­to­zás volt érvény­ben, ezután pedig a szo­bá­juk­ba küld­te őket lefe­küd­ni. A vád­lott azon­ban ellen­sze­gült, fenye­ge­tőz­ni kez­dett, trá­gár módon szi­dal­maz­ta a neve­lőt, mire az fel­szó­lí­tot­ta, hogy fejez­ze be, és men­jen a szobájába.

A vád­lot­tal szem­ben ez a fegyel­me­zés nem hasz­nált, továb­bi szi­dal­mak mel­lett most már vere­ked­ni hívta a sér­tet­tet, levet­te a póló­ját, ököl­be szo­rí­tott keze­it ütés­re emel­te, és a neve­lő felé indult. A sér­tett véde­ke­zé­sül ellök­te magá­tól, de a vád­lott újból rátá­madt, ekkor­ra a vád­lott táma­dá­sát csak úgy tudta elhá­rí­ta­ni, hogy kar­já­val átfog­ta a nya­kát és leszo­rí­tot­ta a földre.

A neve­lő­ott­hon gyer­mek­fel­ügye­lő­je köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú­val szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.