Főoldal » Hírek » Nevelt gyermekével szemben követett el szexuális erőszakot - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki élet­tár­sá­nak kis­ko­rú lányát rend­sze­re­sen erőszakolta.

A 44 éves vád­lott egy Somogy megyei tele­pü­lé­sen élt élet­tár­sá­val. Három gyer­me­kük mel­lett közö­sen nevel­ték az élet­tár­sa koráb­bi házas­sá­gá­ból szü­le­tett két kis­ko­rú gyer­me­ket – egy fiút és egy lányt - is. A férfi 2018. nya­rá­tól mint­egy más­fél éven át, több­nyi­re ittas álla­pot­ban nevelt lányát fizi­kai bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­ve rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek vég­zé­sé­re kényszerítette.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a fér­fit – a vád­nak meg­fe­le­lő­en – tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, neve­lé­se alatt álló sze­mély sérel­mé­re fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért 11 év fegy­ház­ban letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nya az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra irányul.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­lán folytatódik.