Főoldal » Archív » Nincs magyarázat arra, miért akarta elütni a kocogó férfit

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja azt az idős fér­fit, aki gép­ko­csi­já­val el akar­ta ütni az út szé­lén koco­gó férfit.

A 63 éves vád­lott idén év ele­jén egy feb­ru­á­ri napon Sió­fo­kon az autó­já­val köz­le­ke­dett, ami­kor meg­lát­ta magá­val szem­ben az úttest szé­lén futó sér­tet­tet. A vád­lott ekkor külö­nö­sebb indok nél­kül úgy dön­tött, hogy nem kerü­li ki a sér­tet­tet, hanem a 30-35 km/h sebes­ség­gel hala­dó gép­ko­csi­ját szán­dé­ko­san a sér­tett felé irá­nyí­tot­ta azért, hogy őt az úttest­ről leszo­rít­sa. A férfi nem tudott kellő idő­ben az autó elől kitér­ni, ezért annak olda­la a bal tér­dét súrol­ta, emi­att könnyű sérü­lést szenvedett.

Ezután a vád­lott még a hely­színt is elhagy­ta anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy a másik férfi segít­ség­re szorul-e.

Az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben és azt, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.