Főoldal » Hírek » Nők az ügyészségen

Az ügyé­szi hiva­tás­hoz pre­ci­zi­tás, hatá­ro­zott­ság, áll­ha­ta­tos­ság és lelki edzett­ség is kell. Eze­ket a tulaj­don­sá­go­kat a köz­be­széd­ben leg­több­ször fér­fi­ak­hoz tár­sít­ják. Tár­sa­ság­ban ezért sok­szor meg­le­pe­tést okoz, ha egy töré­keny­nek tűnő hölgy­ről kide­rül, hogy ügyész. Ha pedig még az is szóba kerül, hogy veze­tő beosz­tá­sú ügyész, akkor sokan elcso­dál­koz­nak. Pedig Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek egyre több hölgy veze­tő­je van. Dr. Pocsai Edit, Dr. Gyugyi Csil­la főügyé­szek és Dr. Mis­kolczi Ivett veze­tő ügyész beszél arról, hogy mit jelent női veze­tő­nek lenni ebben a külön­le­ges szervezetben.