Főoldal » Hírek » Nőket támadott meg a hajléktalan férfi Kaposváron – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki az utcán, egye­dül köz­le­ke­dő nők bán­tal­ma­zá­sá­val akart érté­kek­hez jutni.

A vád lénye­ge sze­rint a vissza­eső ter­helt 2023 júli­u­sá­ban Kapos­vá­ron élt haj­lék­ta­lan­ként és kére­ge­tés­ből tar­tot­ta fenn magát.

A férfi az első rab­lást a bel­vá­ros­hoz köze­li felül­já­rón kísé­rel­te meg, ami­kor a haj­na­li órák­ban itta­san ciga­ret­tát kért a mun­ka­he­lyé­re tartó idő­sebb nőtől. A sér­tett a vád­lott fel­szó­lí­tá­sá­nak nem tett ele­get, hanem meg­pró­bál­ta kike­rül­ni, de a ter­helt meg­ra­gad­ta egyik kar­ját, meg­lök­te és ököl­lel mell­ka­son is ütöt­te, miköz­ben újból ciga­ret­tát köve­telt tőle. A sér­tett­nek azon­ban sike­rült a férfi szo­rí­tá­sá­ból kisza­ba­dul­nia és véde­ke­zés­képp tenyér­rel arcon vág­nia, ami­től a vád­lott annyi­ra meg­le­pő­dött, hogy a nő el tudott mene­kül­ni a helyszínről.

A férfi más­nap éjjel egy mun­ka­he­lyé­ről haza­fe­lé köz­le­ke­dő, fia­tal nőt köve­tett. Ami­kor beér­te, nem szólt a sér­tett­hez, hanem tenye­rét kérő­leg felé nyúj­tot­ta. Mivel a nő közöl­te vele, hogy nincs se ciga­ret­tá­ja, se pénze, a ter­helt hir­te­len meg­ra­gad­ta fel­ső­ru­há­za­tát és a föld­re rán­tot­ta. A dula­ko­dás során a sér­tett­nek – miköz­ben lába­i­val pró­bál­ta a fér­fit távol tar­ta­ni magá­tól – sike­rült tele­fo­non segít­sé­get hív­nia, így a vád­lott fel­ha­gyott a nő továb­bi bán­tal­ma­zá­sá­val és elfutott.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indítványt.

A tér­fi­gye­lő kame­ra által rög­zí­tett képen az első rab­lás hely­szí­ne látható.

felüljáró - az egyik rablás helyszíne