Főoldal » Hírek » Nőket támadott meg egy férfi Budapesten – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavalyt több nőt táma­dott meg Ferenc­vá­ros­ban. Az elkövető ket­tőt meg­pró­bált meg­erő­sza­kol­ni, két másik nőtől pedig kés­sel fenye­get­ve egy mobil­te­le­font rabolt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. júli­us 31-én, haj­nal­ban, a IX. kerü­let, Sorok­sá­ri úton lévő egyik szó­ra­ko­zó­hely köze­lé­ben ész­re­vet­te az egye­dül tar­tóz­ko­dó nőt, aki­hez oda­lé­pett, majd azon­nal rátá­madt. A vád­lott meg­ra­gad­ta a sér­tett tor­kát, egy bokor­hoz lökte, befog­ta a szá­ját, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy ne mer­jen sikí­ta­ni, külön­ben leszúr­ja. Ezután közöl­te a nővel, hogy sze­xu­á­lis aktust akar vele, majd erő­sza­ko­san fog­dos­ta. A sér­tett kihasz­nál­va azt, hogy a vád­lott egy kis időre az egyik kezé­vel elen­ged­te, kirán­tot­ta magát a férfi fogá­sá­ból és elmenekült.

A vád­lott 2022. szep­tem­ber 5-én, éjjel, a IX. kerü­let, Sorok­sá­ri úton ismét fel­fi­gyelt egy egye­dül haza­fe­lé tartó nőre, akit köve­tett. Egy fás, bok­ros terü­le­ten a férfi rátá­madt a sér­tett­re, a föld­re teper­te, majd fog­dos­ni és erő­sza­kos­kod­ni kez­dett vele. A táma­dó közöl­te, hogy sze­xu­á­lis aktust akar, és ha a nő hagy­ja magát, hama­rabb végez­nek. A sér­tett pró­bált ellen­áll­ni és köz­ben han­go­san kia­bált, ezért a férfi őt több­ször, nagy erő­vel fejen ütöt­te. A nő folya­ma­to­san véde­ke­zett, végül sike­rült kisza­ba­dul­nia a vád­lott fogá­sá­ból és az érté­ke­it hát­ra­hagy­va elme­ne­kült. A vád­lott magá­val vitte a sér­tett tás­ká­ját, amely­ben a mobil­te­le­fon, bank­kár­tyák és sze­mé­lyes okmá­nyok vol­tak. A sér­tett zúzó­dá­sos jel­le­gű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a táma­dás alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra is, azok elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

A vád­lott mint­egy más­fél órá­val az előző táma­dás után, szin­tén a IX. kerü­let­ben két nőt rabolt ki. A férfi oda­ment a padon ülő sér­tet­tek­hez, meg­szó­lí­tot­ta őket, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal fel­kap­ta az egyik nő padon lévő mobil­te­le­fon­ját. Az elkö­ve­tő elő­vett egy bics­kát, amely­nek pen­gé­jét a sér­tet­tek felé tar­tot­ta, és meg­fe­nye­get­te őket, hogy ha bár­mit tesz­nek, meg­szúr­ja őket. A két nő félel­mé­ben nem mert ellen­kez­ni, fel­áll­tak a pad­ról és eltá­vo­lod­tak a vád­lot­tól, egy for­gal­ma­sabb hely­re men­tek, ahol egy büfé­ben dol­go­zó férfi – látva a két nő ijedt­sé­gét – fel­aján­lot­ta nekik a segít­sé­gét. A sér­tet­tek elmond­ták, mi tör­tént és meg­mu­tat­ták a fér­fi­nak a közel­ben tar­tóz­ko­dó vád­lot­tat, aki oda­ment a táma­dó­hoz, és vissza­szer­zett tőle egy tele­font – ami azon­ban a koráb­bi, sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény sér­tett­jé­nek mobil­te­le­fon­ja volt. A vád­lott elfu­tott a hely­szín­ről, a rend­őrök azon­ban rövid időn belül elfogták.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt, 2 rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, kifosz­tás bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés kísér­le­té­vel, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint – egy továb­bi bolti lopás miatt – lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta annak meg­ál­la­pí­tá­sá­val, hogy a férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A fel­vé­te­len a vád­lott lát­ha­tó a két sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt, aho­gyan a táma­dá­so­kat meg­elő­ző­en az áldo­za­to­kat követi.