Főoldal » Hírek » Nőnek öltözve lopott idős emberektől – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val és női tár­sá­val szem­ben. A páros több­nyi­re idős­ko­rú embe­re­ket szó­lí­tot­tak le, majd isme­rő­si viszonyt szín­lel­ve beju­tot­tak a laká­sa­ik­ba, ahol a figyel­mü­ket elte­rel­ve külön­bö­ző érté­ke­ket - főleg kész­pénzt, éksze­re­ket, órá­kat -  lop­tak el, össze­sen 2,5 mil­lió forint érték­ben. A sér­tet­tek meg­té­vesz­té­se érde­ké­ben, a férfi az elkö­ve­té­sek­nél paró­kát és női ruhát viselt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2023. janu­ár és már­ci­us között, Buda­pest II. kerü­le­té­ben követ­ték el a bűncselekményeket.

Az elkö­ve­té­sek­hez a férfi is nőnek öltö­zött, paró­kát és női ruhát vett magá­ra azért, hogy a sér­tet­te­ket meg­té­vesszék. Mód­sze­rük az volt, hogy a kisze­melt áldo­za­ta­i­kat az utcán szó­lí­tot­ták le, isme­rő­si viszonyt szín­lel­tek, majd ezután hazá­ig kísér­ték őket. Ezután az egyi­kük elte­rel­te a gya­nút­lan áldo­za­tok figyel­mét, a másik elkö­ve­tő pedig a sér­tet­tek tás­ká­já­ból, pénz­tár­cá­já­ból kész­pénzt, míg más eset­ben a lakás külön­bö­ző helyi­sé­ge­i­ből főleg arany éksze­re­ket, kar­órá­kat lopott el.

Az ügy­nek össze­sen 5 sér­tett­je van, akik­nek a vád­lot­tak a fenti mód­szer­rel, össze­sen csak­nem 2,5 mil­lió forint kárt okoztak.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket - a fér­fit, mint vissza­esőt - üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­sok bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-szoknya-egy-nadrag-komedia-helyett-bunugy

A fotó­kon az elkö­ve­tők­től lefog­lalt tár­gyak, köz­tük az elkö­ve­tés­kor hasz­nált női paró­ka, női táska, vala­mint a lopott éksze­rek és kar­órák láthatók.