Főoldal » Hírek » Nyaklánckitépők ellen emelt vádat az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a két férfi össze­sen négy idős­ko­rú, több eset­ben beteg­sé­ge­ik miatt is nehe­zen köz­le­ke­dő sér­tet­tet táma­dott meg a nyak­lán­ca­ik meg­szer­zé­se érde­ké­ben, főleg lép­cső­há­zak­ban. Egy eset­ben az egyi­kük, az éksze­rét vissza­sze­rez­ni pró­bá­ló sér­tet­tel szem­ben erő­sza­kot is alkal­ma­zott.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 29 és egy 31 éves férfi - 2020. szep­tem­ber-októ­be­ré­ben össze­sen négy idős­ko­rú, és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra jel­lem­ző­en beteg­sé­ge­ik miatt is kor­lá­to­zot­tan képes nőt támad­tak meg; a nya­kuk­ból az arany nyak­lán­ca­i­kat, több eset­ben medál­lal együtt kitép­ték, majd a meg­szer­zett érték­kel elme­ne­kül­tek.

A vád­lot­tak mód­sze­re az volt, hogy a haza­fe­lé tartó sér­tet­tet követ­ték, majd egyi­kük bement a sér­tett után a lép­cső­ház­ba, meg­szó­lí­tot­ta a nőt, ezután pedig egy hir­te­len moz­du­lat­tal kitép­te az ékszert a nya­ká­ból. A másik vád­lott mind­eköz­ben - a gyors mene­kü­lés érde­ké­ben - a lép­cső­ház bejá­ra­ti ajta­ját nyit­va tar­tot­ta, és figyelt, ezzel segít­ve a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A vád­lot­tak futva távoz­tak a hely­szín­ről.

A vád­lot­tak egy II., egy VI. és egy XI. kerü­le­ti lép­cső­ház­ban követ­ték el a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

Egy továb­bi eset­ben az utcán támad­tak rá egy sér­tett­re. A XIII. kerü­let, Vic­tor Hugo utcá­ban, egy bolt­ból haza­fe­lé tartó, idős kora és beteg­sé­gei miatt las­san járó nő nya­ká­ból tép­ték ki a nyak­lán­cát, ami azon­ban kicsú­szott a táma­dó kezé­ből, és a sér­tett ruhá­za­tá­ba esett. A vád­lot­tak ekkor érté­kek nél­kül mene­kül­tek el a hely­szín­ről.

A vád­lot­tak a sér­tet­tek­től össze­sen csak­nem 700.000 forint érték­ben zsák­má­nyol­tak éksze­re­ket, ezen túl a kísér­le­ti szak­ban maradt bűn­cse­lek­mény­nél is több mint 150.000 forint volt a veszé­lyez­te­tett érték.

A leg­idő­sebb sér­tett 81 éves volt a cse­lek­mény ide­jén. Ő a táma­dó­já­tól meg­pró­bál­ta a nyak­lán­cát vissza­sze­rez­ni, meg­in­dult a vád­lott felé, egyik kezé­vel meg­ra­gad­ta a vád­lott ruhá­ját, míg a másik kezé­vel meg­pró­bál­ta becsuk­ni a lép­cső­ház ajta­ját. A vád­lott ekkor az eltu­laj­do­ní­tott nyak­lánc meg­tar­tá­sa érde­ké­ben, az idős­ko­rú sér­tet­tet vissza­lök­te, majd a bűn­cse­lek­ményt segí­tő vádlott-társával együtt elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett vád­lot­tak­kal szem­ben a Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség rab­lás és több rend­be­li kifosz­tás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. Az ügyész­ség mind­ket­tő­jük­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, egyi­kük­nél a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sát is indít­vá­nyoz­za. A két férfi jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.