Főoldal » Hírek » Nyakon szúrással fenyegette a buszsofőrt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt. Az elkö­ve­tő távol­sá­gi busz­já­ra­ton uta­zott, és az uta­sok­hoz for­dul­va, de az autó­busz­ve­ze­tő­nek címez­ve, több­ször olyan kije­len­tést tett, hogy nya­kon szúr­ja, három­szor hasba szúr­ja, majd oda­ment a veze­tő­fül­ké­hez és a sér­tet­tet azzal fenye­get­te meg, hogy elvág­ja a torkát. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár ele­jén egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés autó­busz meg­ál­ló­já­ban csa­lád­tag­ja­i­val együtt fel­szállt a menet­rend­sze­rű távol­sá­gi autó­busz­ra. Jegy­vál­tás után a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­lon az első négyes ülé­sen fog­lalt helyet. Menet köz­ben fel­állt a helyé­ről és az autó­busz hátsó része felé for­dul­va, de az autó­busz veze­tő­jé­nek címez­ve, elő­ször azt kia­bál­ta „kine­vet­te apá­mat, ezért leszú­rom, mert nálam van kés, nem félek sen­ki­től!”. Újabb útsza­kasz meg­té­te­le után ismét kia­bál­ni kez­dett „előre megyek nya­kon szú­rom, majd három­szor hasba!”, majd hoz­zá­tet­te „túl sokan van­nak a buszon, így min­den­ki meg­hal­na, de nem aka­rok ülni”.

Ezt köve­tő­en, ami­kor az autó­busz az egyik tele­pü­lést elhagy­ta, a vád­lott oda­ment a veze­tő­fül­ké­hez és a sofőr­nek meg­is­mé­tel­te a koráb­bi kije­len­té­se­it, vala­mint azzal fenye­get­te meg, hogy elvág­ja a tor­kát. A sér­tett nem szólt vissza, ezért a vád­lott hát­ra­ment és leült.

A sér­tett­ben a fenye­ge­té­sek komoly félel­met kel­tet­tek, aka­dá­lyoz­ták a mun­ka­vég­zé­sé­ben, a for­gal­mi szol­gá­lat­te­vő­nek üze­ne­tet küld­ve rend­őri segít­sé­get kért.

A vád­lott a fenye­ge­tő­zé­se­i­vel az autó­bu­szon uta­zók éle­tét, testi épsé­gét is veszé­lyez­tet­te, mivel a busz­ve­ze­tő figyel­mét meg­osz­tot­ta, ugyan­is veze­tés köz­ben, éjsza­kai látá­si viszo­nyok mel­lett az utas­te­ret is kény­te­len volt figyel­ni a belső tükörben.

Az autó­busz­ve­ze­tő köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

A vád­lott ruhá­za­tá­ban, a cse­lek­mény idő­pont­já­ban egy több mint 30 cm hosszú­sá­gú mar­ko­lat nél­kü­li fém kés volt, melyet az intéz­ke­dő rend­őrök lefog­lal­tak tőle.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a kés egy­ide­jű elkobzásával.