Főoldal » Hírek » Nyaralás helyett börtön vár a rablóra – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves Nóg­rád vár­me­gyei férfi ellen, aki falu­já­ban pró­bált meg kira­bol­ni egy idős asszonyt.

A vád sze­rint a férfi 2023. már­ci­us 16-án elha­tá­roz­ta, hogy a falu­já­ban élő, 80 éves, bot­tal köz­le­ke­dő, nehe­zen mozgó idős nőtől rab­lás útján sze­rez pénzt a nyári uta­zá­sá­hoz. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez magá­hoz vett egy hara­pó­fo­gót, továb­bá beszer­zett egy műkö­dő­ké­pes lég­fegy­vert, majd azok­kal együtt este 8 óra­kor a hátsó kert­ka­pun át bement a sér­tett lakó­há­zá­nak udvarára.

A férfi a bejá­ra­ti ajtót rög­zí­tő lán­cot a hara­pó­fo­gó­val elvág­ta, így az ajtót kinyi­tot­ta, ám a szo­kat­lan han­gok­ra a szo­bá­já­ban fekvő sér­tett fel­kelt és fel­kap­csol­ta a vilá­gí­tást. Ész­lel­te, hogy a veran­da ajta­ja nyit­va van, azt be akar­ta zárni, mire a feke­te ruhá­za­tot, fején kapuc­nit és az arcán feke­te masz­kot vise­lő vád­lott bement a veran­dá­ra. Az asszony fel­is­mer­ni vélte az elkö­ve­tőt, rá is kér­de­zett a fér­fi­ra, aki válasz helyett a lőfegy­ver­nek lát­szó lég­fegy­ver csö­vét az idős asszony irá­nyá­ba tart­va azt köve­tel­te tőle, hogy adja át neki a pén­zét. Az idős nő közöl­te, hogy neki nincs pénze, és a fegy­ver csö­vét két kéz­zel meg­fog­va meg­pró­bál­ta azt elven­ni a vád­lot­tól, azon­ban eköz­ben elesett, majd a föl­dön segít­sé­gért sikí­tott. A férfi tovább­ra is pénzt köve­telt a sér­tet­től, és meg­fe­nye­get­te, hogy ne sikít­son, mert lelö­vi. Ezután bement a nő szo­bá­já­ba pénzt fel­ku­tat­ni, a sér­tett pedig fel­tá­pász­ko­dott, magá­hoz vette a bot­ját, segít­sé­gért kia­bál­va ki tudott mene­kül­ni az utcára.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben fegy­ve­re­sen, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás kísér­le­te miatt emelt vádat. A férfi beis­me­rő val­lo­má­sa ese­tén 6 év bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra számíthat.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.

a lőfegyvernek látszó légfegyver