Főoldal » Archív » Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emelt vádat az ügyészség az ún. VV Fanni ügyben

A tele­ví­zi­ó­ból ismert nőt érté­kei meg­szer­zé­se miatt ölte meg egy férfi; a Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 35 éves férfi – miu­tán a bűn­cse­lek­ményt meg­elő­ző idő­ben sem állan­dó mun­ka­hellyel, sem rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, viszont köl­te­ke­ző élet­mód­ja fenn­tar­tá­sá­hoz pénz­re volt szük­sé­ge – elha­tá­roz­ta, hogy meg­kí­sé­rel rövid úton pénzt sze­rez­ni egy tévés valóságshow-szerepléssel ismert­té vált nőtől, a sér­tet­től. A vád­lott hosszas pró­bál­ko­zást köve­tő­en, 2017. novem­ber 20-ára beszélt meg talál­ko­zót a sér­tet­tel annak lakására.

Ami­kor a sér­tett az esti órák­ban been­ged­te a fér­fit buda­pes­ti ott­ho­ná­ba, a vád­lott a lakás­ban lévő érté­kek meg­szer­zé­se érde­ké­ben – a sér­tett halá­lá­ba is bele­nyu­god­va – bán­tal­maz­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő vérző sérü­lést szen­ve­dett és maga­te­he­tet­len álla­pot­ba került. Ezt köve­tő­en a vád­lott a lakás­ban több érték­tár­gyat magá­hoz vett, eltet­te a nő okmá­nya­it, illet­ve olyan dol­go­kat, ame­lyek­kel a sér­tett eluta­zá­sá­nak lát­sza­tát keltette.

A férfi ezután a lakás­hoz tar­to­zó mély­ga­rázs­ba par­kolt, majd a még min­dig maga­te­he­tet­len álla­pot­ban lévő sér­tet­tet kéz­ben levit­te az autó­hoz, annak hátsó ülé­sé­re tette, és elhaj­tott a Buda­pest XIII. kerü­let, Cser­ha­lom utcá­ról nyíló, a Rákos patak mel­lett húzó­dó elha­gya­tott szer­viz­út­hoz. Itt a férfi a koráb­bi bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben eddig­re már éle­tét vesz­tett sér­tett holt­tes­tét össze­kö­töz­te és a gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ba helyez­te. A vád­lott a jár­mű­vel Sió­fok­ra uta­zott, ezt köve­tő­en a holt­test­tel más­nap a szalk­szent­már­to­ni bánya­ta­va­kon keresz­tül a Duna bal part­ján lévő elha­gya­tott, hasz­ná­la­ton kívü­li régi komp­át­ke­lő­höz haj­tott, ahol a tes­tet a Duná­ba helyez­te. A vád­lott 2017. novem­ber 22-én továb­bi érté­ke­ket hozott el a sér­tett lakásából.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be a mai napon vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A minő­sí­tett ember­ölést a tör­vény tíz­től húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A vád­lott jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.