Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Nyílt utcán verte halálra a sértettet- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki 2020. ápri­lis 18-án az esti órák­ban Tata­bá­nya egyik utcá­ján olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, hogy a sér­tett a hely­szí­nen bele­halt a sérüléseibe.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő gya­nú­sí­tott 2020. ápri­lis 18-án este Tata­bá­nya egyik utcá­ján össze­ta­lál­ko­zott a sér­tet­tel, aki szi­dal­maz­ni kezd­te a gya­nú­sí­tot­tat, majd egy alka­lom­mal arcon ütöt­te. A gya­nú­sí­tott az ütés­től a föld­re került. Miu­tán a gya­nú­sí­tott fel­állt, egy alka­lom­mal arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ütés­től elesett. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en sem hagy­ta abba a sér­tett bán­tal­ma­zá­sát, aho­gyan a sér­tett a föl­dön feküdt több alka­lom­mal a fején ütöt­te. A sér­tett a kopo­nyát ért trau­ma követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhalálozott.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A főügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát továb­bi két hónap­pal hosszab­bít­sa meg, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, így külö­nö­sen a kihall­ga­tan­dó tanú­kat jog­el­le­ne­sen befolyásolná.