Főoldal » Hírek » Nyilvános ünnepi rendezvényen ölt egy férfi - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 38 éves vád­lott­nak, akit a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nye miatt - mint több­szö­rös vissza­esőt - 24 év fegy­ház­ra ítélt. A férfi a nyílt utcán halál­ra késel­te volt párja barátját. 

A vád­lott néhány éven át élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt egy fia­tal nővel, aki­től gyer­me­kei szü­let­tek. A pár folya­ma­to­san anya­gi nehéz­sé­gek­kel küsz­kö­dött, ezért pénz­ügyi gond­ja­ik meg­ol­dá­sa cél­já­ból közö­sen úgy hatá­roz­tak, hogy a fia­tal­asszony pros­ti­tú­ci­ó­val tesz szert rend­sze­res jöve­de­lem­re. Elő­for­dult azon­ban, hogy a vád­lott verés­sel kény­sze­rí­tet­te a pár­ját sze­xu­á­lis szolgáltatásra.

2019. év máju­sá­ban a nő az egyik alkal­mi part­ne­ré­vel tar­tó­sabb kap­cso­la­tot léte­sí­tett, aki­vel egy haj­dú­sá­gi kis­vá­ros­ba köl­tö­zött. A vád­lott nem bocsá­tott meg nekik. A férfi folya­ma­to­san azzal fenye­get­te part­ne­rét, hogy meg­öli. 2019. augusz­tus ele­jén az indu­la­tos férfi az utcán támadt volt élet­tár­sá­ra: hajá­nál fogva rán­tot­ta hátra a kerék­pá­ron ülő sér­tet­tet, amely­nek követ­kez­té­ben a nő fel­bo­rult és sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Azzal is fenye­ge­tő­zött, hogy meg­öli az új barátját.

Néhány nap­pal később egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon a fér­fit is meg­fe­nye­get­te és vere­ke­dés­re hívta fel. A város főte­rén augusz­tus 19-én tar­tott ünne­pi ren­dez­vé­nyen a vád­lott orvul volt élet­tár­sá­nak barát­já­ra támadt. Hátul­ról meg­kö­ze­lít­ve egy közel 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­hai kés­sel szur­kál­ta meg és olyan súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott, hogy áldo­za­ta a kór­ház­ba szál­lí­tás köz­ben meg­halt. A bűn­tett után a nyom­ban elfo­gott vád­lott véré­ben kábí­tó­szert mutat­tak ki.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - a vád­ha­tó­ság fel­leb­be­zé­sé­vel azo­no­san - a vád­lott fegy­ház­bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Mivel koráb­ban erő­sza­kos személy-, és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt már sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, bün­te­té­se sem tet­té­vel, sem több­szö­rös vissza­esői sze­mé­lyé­nek tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­vel nem arányos.

Az ügyész­sé­gi és védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.