Főoldal » Hírek » Nyilvános wc-ket tört fel a férfi – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki Győr­ben négy nyil­vá­nos illem­he­lyet is fel­tört, az egyik­ből radi­á­tort, szer­viz­aj­tó­kat tulaj­do­ní­tott el.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi a cse­lek­mé­nye­it 2022. decem­ber 24. és 2023. janu­ár 16. napja között követ­te el. A par­ko­ló­ház nyil­vá­nos mel­lék­he­lyi­sé­gé­ben a férfi kicsa­va­roz­ta a falra sze­relt elekt­ro­mos radi­á­tor előt­ti védő­rá­csot, majd a radi­á­tort, továb­bá három szer­viz­aj­tót eltu­laj­do­ní­tott. A lopá­si kár 107.719 forint, a ron­gá­lá­si kár 344.813 forint.

A másik három hely­szí­nen a férfi a nyil­vá­nos wc-k pénz­gyűj­tő ajta­ja­it feszí­tet­te ki, az azok­ban lévő apró­pénzt két helyen eltu­laj­do­ní­tot­ta, a har­ma­dik helyen ez nem sike­rült neki.

A lopá­si kár össze­sen 179.884 forint, a ron­gá­lá­si kár pedig össze­sen 681.996 forint.

Az ügyész­ség a fér­fit kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja.  Vele szem­ben három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban – egye­bek mel­lett – sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a fér­fit a fel­me­rült 2.958.712 forint bűn­ügyi költ­ség viselésére.

Az ügy­ben a Győri Járás­bí­ró­ság dönt.