Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nyitva felejtett darujával levágta a vasúti felsővezetéket - videóval és fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni gon­dat­lan vét­ség és köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­sé­nek gon­dat­lan meg­za­va­rá­sa miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a daru­ke­ze­lő fér­fit, aki mun­ká­ja végez­té­vel egy vas­úti átjá­rón átha­lad­va a nyit­va felej­tett daru­já­val lesza­kí­tot­ta a fel­ső­ve­ze­té­ket, ami zár­la­tot oko­zott, veszé­lyez­tet­ve a vas­úti köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vők éle­tét, testi épségét.

A gyor­sí­tott eljá­rás­ban fele­lős­ség­re vont daru­ke­ze­lő férfi – az ügy ter­helt­je – 2022. júli­us 6-án Kecs­ke­mé­ten mun­ká­ja végez­té­vel elmu­lasz­tot­ta a mun­ka­gép eme­lő­kar­ját vissza­csuk­ni és a nyi­tott álla­pot­ban felej­tett daru­val vissza­in­dult a cég telep­he­lyé­re. Útköz­ben egy vas­úti átjá­rón átha­lad­va a nyi­tott daru­val neki­üt­kö­zött a vil­la­mos pálya fel­ső­ve­ze­té­ké­nek, ami az ütkö­zés követ­kez­té­ben lesza­kadt és zár­la­tot oko­zott, veszé­lyez­tet­ve ezzel a vas­úti köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vők éle­tét, testi épségét.

A bal­eset sze­mé­lyi sérü­lés­sel nem járt, azon­ban a vasút, mint közös­sé­gi köz­le­ke­dé­si üzem műkö­dé­sét a ter­helt figyel­met­len­ség­ből eredő mulasz­tá­sa jelen­tős mér­ték­ben meg­za­var­ta. A fel­ső­ve­ze­ték lesza­ka­dá­sa miatt a vonat­köz­le­ke­dés több mint 8 óra hosszá­ra meg­bé­nult. Ezidő alatt 26 sze­mély­vo­nat és 12 teher­vo­nat maradt ki, ami mint­egy 2.500 utast érin­tett. A sze­mély­szál­lí­tó vona­tok pót­lá­sá­ra 62 autó­busz jára­tot kel­lett indítani.

A ter­helt meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, amely sze­rint a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vők köte­le­sek úgy köz­le­ked­ni, hogy a személy- és vagyon­biz­ton­sá­got ne veszé­lyez­tes­sék, máso­kat köz­le­ke­dé­sük­ben indo­ko­lat­la­nul ne aka­dá­lyoz­za­nak és ne zavarjanak.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen elkö­ve­tett gon­dat­lan vét­ség és köz­ér­de­kű üzem gon­dat­lan meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a ter­hel­tet a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért őt 1 év fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­le­tet min­den érde­kelt tudo­má­sul vette, így az jogerős.

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készültek:

A vide­ón egy biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le látható: