Főoldal » Hírek » Nyolc kutyát tartottak rendkívül rossz körülmények között - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik olyan körül­mé­nyek között tar­tot­ták kutyá­i­kat, amely alkal­mas volt arra, hogy az álla­tok mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát vagy pusz­tu­lá­sát okoz­za.

A vád sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó férfi és közel húsz évvel fia­ta­labb élet­tár­sa 2010-ben köl­töz­tek egy kapos­vá­ri csa­lá­di házba, ahová ekkor még csak két kutyát vit­tek maguk­kal. Az elkö­vet­ke­zen­dő évek­ben azon­ban folya­ma­to­san növe­ke­dett az álla­tok száma, így a vád­lot­tak 2021-ben már nyolc kutyá­val éltek együtt.

A férfi és a nő ugyan­ak­kor az állat­tar­tói köte­le­zett­sé­ge­ik mini­mu­má­nak sem tet­tek ele­get, elmu­lasz­tot­ták a veszett­ség elle­ni oltást, az élős­kö­dők elle­ni oltást, két kutya kivé­te­lé­vel az elekt­ro­ni­kus jelö­lést, több kutyát szűk moz­gás­tér­rel, tar­tó­san lánc­ra kötve tar­tot­tak, míg az egyik – havon­ta két­szer epi­lep­szi­ás roham­mal küzdő – álla­tot nem vit­ték állat­or­vos­hoz. Ezen túl­me­nő­en a vád­lot­tak 2021 októ­be­ré­től kez­dő­dő­en a nyolc kutya szá­má­ra már nem tud­ták a meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű élel­met sem biz­to­sí­ta­ni, amely miatt az álla­tok leso­vá­nyo­dá­sa meg­in­dult. A kutyák végül mind­annyi­an meg­me­ne­kül­tek, mivel 2022 júni­u­sá­ban nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta és egy helyi állat­vé­dő egye­sü­let gon­do­zá­sá­ban helyez­te el őket.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készí­tet­te.