Főoldal » Archív » Nyomozást rendelt el az ügyészség a Budapesten szívműtétre váró beteg halála ügyében

A közel­múlt­ban nagy saj­tó­ér­dek­lő­dést kivál­tó ügy­ben egy magán­sze­mély fel­je­len­té­se alap­ján a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­nek gya­nú­ja miatt a mai napon nyo­mo­zást ren­delt el.

Ugyan­ak­kor a saj­tó­hí­rek­kel ellen­tét­ben (misze­rint az orvos elbo­csá­tá­sa veze­tett a beteg halá­lá­hoz) a nyo­mo­zást az ügy­ben azért kel­lett elren­del­ni, mert a jelen­leg ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján nem zár­ha­tó ki az, hogy az elbo­csá­tott orvos szak­mai sza­bály­sze­gé­se veze­tett a beteg halálához.

A kerü­le­ti ügyész­ség a nyo­mo­zás tel­je­sí­té­sé­vel a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányságot bízta meg.