Főoldal » Archív » Nyomozást rendelt el az ügyészség a Hatvanhoz közeli bűzös iszapszennyezés miatt

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt nyo­mo­zást ren­delt el a Heves megyé­ben, Hat­van és Lőrin­ci váro­sok hatá­rán, egy hul­la­dék­le­ra­kó köze­lé­ben tapasz­talt egyre növek­vő talaj­szennye­zés miatt.

A bün­te­tő­el­já­rást a Heves Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága kez­de­mé­nyez­te, miu­tán hiva­tal­ból eljár­va, soron kívül bekér­te és tanul­má­nyoz­ta az ille­té­kes kör­nye­zet­vé­del­mi ható­ság által augusz­tus 28-án, a hely­szí­nen lefoly­ta­tott ható­sá­gi ellen­őr­zés­ről készült jegyzőkönyvet.

Ennek tar­tal­ma sze­rint a Hat­van és Lőrin­ci tele­pü­lé­sek köz­igaz­ga­tá­si hatá­rán lévő, jelen­leg hul­la­dék­le­ra­kó­ként üze­me­lő per­nye­há­nyó déli olda­lán nagy mennyi­sé­gű, rész­ben isza­pos, rész­ben folyé­kony – a szaga alap­ján szén­hid­ro­gén jel­le­gű – anyag terült szét. A mocsa­ras, nádas terü­le­ten lévő fák az isme­ret­len anyag által érin­tett terü­le­ten pusz­tul­ni kezd­tek. A szennye­zés köze­lé­ben műkö­dő hul­la­dék­le­ra­kó terü­le­tén, a ter­je­dő anyag­hoz leg­kö­ze­lebb szenny­víz­iszap táro­ló, illet­ve három lezárt ola­jos táro­ló meden­ce talál­ha­tó, melyek ero­dált rézsű­in az ellen­őr­zés­kor nem ész­lel­ték szi­vár­gás, vagy túl­bu­kás nyomait.

A kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­tét a Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint az köve­ti el, aki a föl­det, a leve­gőt, a vizet, az élő­vi­lá­got, vala­mint azok össze­te­vő­it jelen­tős mér­té­kű szennye­zés­sel vagy más módon veszé­lyez­te­ti, illet­ve olyan mér­ték­ben káro­sít­ja, hogy annak ter­mé­sze­tes vagy koráb­bi álla­po­ta egy­ál­ta­lán nem, vagy csak beavat­ko­zás­sal állít­ha­tó hely­re. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le - az egyes elkö­ve­té­si maga­tar­tá­sok­hoz iga­zo­dó­an - leg­alább három évig, de leg­fel­jebb nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a nyo­mo­zás lefoly­ta­tá­sá­val a Hat­va­ni Rend­őr­ka­pi­tány­sá­got bízta meg.