Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Nyomozónak adta ki magát, úgy csalt a férfi- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség csa­lás vét­sé­ge és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val, vala­mint két nővel szem­ben, mert a férfi nyo­mo­zó­nak adta ki magát és így csalt ki 120.000 Ft-ot a sér­tet­től. A pénz meg­szer­zé­sé­ben a két nő segített. 

A vád­irat sze­rint a bör­tön­ben lévő férfi 2019. ápri­lis 25-én az esti órák­ban tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­tet és azt állí­tot­ta neki, hogy rend­őr, majd arra kérte, hogy segít­sen neki egy nyo­mo­zás­ban úgy, hogy egy Orosz­lány­ban par­ko­ló gép­jár­mű kere­ke alá tegyen 120.000 Ft-ot, így segít­het az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ban. A sér­tett a pénzt oda­tet­te, azután a férfi fel­hív­ta a volt élet­tár­sát, hogy hozza el a csa­lás­ból szár­ma­zó össze­get, majd fizes­se be a másik nő által meg­adott bank­szám­lá­ra. A nő a pénzt nem fizet­te be a bank­szám­lá­ra, mert az Orosz­lá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói elfog­ták, majd 100.000 Ft-ot lefog­lal­tak tőle, így a sér­tett kára rész­ben megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, akkor a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben a tör­vény­szék 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint 2 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a két nőt pedig 150.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítélje.