Főoldal » Hírek » Nyugalomra vágyott, ezért megfojtotta barátját - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség annak a fér­fi­nak, aki 2021. már­ci­u­sá­ban albér­le­té­be haza­tér­ve meg­foj­tot­ta szál­lás­adó barátját.

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­ben talál­ta bűnös­nek a fér­fit, akit 9 év bör­tön­re és 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

A bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a magán­éle­ti gon­dok­kal küzdő vád­lott több éve bará­ti kap­cso­la­tot ápolt a sér­tet­tel, aki­nek a laká­sá­ban egy hónap­ja lakott albér­lő­ként. Ez idő alatt vilá­gos­sá vált szá­má­ra, hogy ezzel az albér­let­tel nem tudja a magán­éle­ti prob­lé­má­it meg­ol­da­ni, ráadá­sul az ita­lo­zó – s emi­att rend­sze­re­sen han­gos­ko­dó – élet­mó­dot foly­ta­tó barát­ja a lak­ha­tá­sért kapott pénzt is alko­hol­ra köl­töt­te. A bűn­cse­lek­mény nap­ján a vád­lott az édes­any­ja szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­te, ahon­nan köze­pe­sen ittas álla­pot­ban tért vissza az albér­le­té­be. A lakás kony­há­já­ban erő­sen ittas álla­pot­ban talál­ta szál­lás­adó­ját, aki ezút­tal is kia­bált, han­gos­ko­dott. A pihen­ni vágyó vád­lott a szűn­ni nem akaró zajon­gás miatt az esti órák­ban szó­vál­tás­ba került a sér­tet­tel, majd oda­lé­pett a kony­ha­asz­tal­nál ülő fér­fi­hoz és két kéz­zel per­ce­kig olyan erő­sen szo­rí­tot­ta a férfi nya­kát, hogy attól az meg­ful­ladt és nyom­ban elhalálozott. 

A vád­lott miu­tán ész­lel­te, hogy barát­ja elhunyt, a test­vé­rét érte­sí­tet­te tele­fo­non, aki­nek a taná­csá­ra 112 segély­hí­vó szá­mot tár­csáz­ta. Beje­len­té­se sze­rint nem tudja, mikor halt meg a sér­tett, mivel ő aludt és ami­kor kiment a kony­há­ba, akkor már halva találta.

A bün­te­tő­el­já­rás során azon­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és elmond­ta azt is, hogy a foj­to­ga­tás után egy alka­lom­mal még ököl­lel is meg­ütöt­te a sér­tet­tet. Nyi­lat­ko­za­ta sze­rint ő nem akar­ta bán­ta­ni a barát­ját, tet­tét nagyon megbánta.

Az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, az elkö­ve­tő és védő­je pedig a bűn­cse­lek­mény eny­hébb minő­sí­té­se – gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa – és a bün­te­tés mér­sék­lé­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­lő­táb­lá­hoz inté­zett indít­vá­nyá­ban rámu­ta­tott, hogy bár a sér­tett nem volt véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban, azon­ban  súlyos fokú ittas­sá­ga min­den­képp kiszol­gál­ta­tot­tá, kor­lá­to­zot­tá tette őt az erő­szak­kal szem­be­ni véde­ke­zés­ben. A vád­lott súlyo­san vissza­élt a vele bará­ti kap­cso­lat­ban lévő szál­lás­adó­já­nak bizal­má­val, ami­kor saját házá­ban meg­foj­tot­ta. E körül­mé­nyek úgy a  bör­tön­bün­te­tés, mint azzal ará­nyo­san a mel­lék­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indokolják.

A fel­leb­be­zé­se­ket a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.