Főoldal » Hírek » Ököllel szerezte meg zsákmányát - letartóztatták - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba került egy bün­te­tett elő­éle­tű, har­min­cas éve­i­ben járó férfi, aki - a gyanú sze­rint - pár hét­tel ezelőtt, a Cor­vin sétány­nál elvet­te egy padon ülő férfi háti­zsák­ját, majd a zsák­mány meg­tar­tá­sa érde­ké­ben, a sér­tet­tet ököl­lel bán­tal­maz­ta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, a gya­nú­sí­tott 2023. május 24-én késő este a VIII. kerü­let Cor­vin sétány­nál tar­tóz­ko­dott, ami­kor ész­re­vet­te az egyik köze­li padon ülő fér­fit. A gya­nú­sí­tott oda­lé­pett a sér­tett­hez, és elvet­te tőle a padra letett háti­zsák­ját, amit ezután a vál­lá­ra vett és azzal elin­dult. A sér­tett a lopást látva, azon­nal a gya­nú­sí­tott után ment, és több­ször fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja vissza a háti­zsák­ját. A gya­nú­sí­tott ekkor vissza­for­dult, és a meg­szer­zett zsák­mány meg­tar­tá­sa érde­ké­ben, ököl­lel több­ször arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki az üté­sek hatá­sá­ra a föld­re esett. A gya­nú­sí­tott ezután vissza­ment a helyé­re, maga mellé dobta a tás­kát, majd a ház falá­nál leült. Az eltu­laj­do­ní­tott háti­zsá­kot - ami­ben főleg élel­mi­sze­rek és tisz­tál­ko­dó esz­kö­zök vol­tak - a sér­tett a rend­őri intéz­ke­dés során visszakapta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség rab­lás, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, amit a bíró­ság elren­delt. A kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint, a gya­nú­sí­tott sze­mé­lyi körül­mé­nyei, vala­mint bün­te­tett elő­éle­te miatt a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sa indo­kolt, ezért annak meg­hosszab­bí­tá­sát indítványozta.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­tel ele­jén a gya­nú­sí­tott lát­ha­tó, aho­gyan elin­dul a sér­tett felé, a videó követ­ke­ző részén a rab­lás sze­re­pel, azután pedig, aho­gyan a táma­dó a meg­szer­zett zsák­mánnyal vissza­tér a helyé­re és leül.