Főoldal » Hírek » Ököllel válaszolt a fenyegetőzésre - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 októ­ber hónap máso­dik felé­ben Sátor­al­ja­új­he­lyen a fele­sé­gé­vel együtt sétált az utcán, ami­kor össze­ta­lál­koz­tak az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő sér­tett fér­fi­val, aki az élet­tár­sá­val haza­fe­lé ment a boltból.

A sér­tett­re jel­lem­ző, hogy az alko­hol olyan hatás­sal van rá, hogy agresszív­vá válik, köte­ke­dő maga­tar­tá­sú lesz.

Ez alka­lom­mal, ami­kor a vád­lott és fele­sé­ge már elha­lad­tak mel­let­te, rájuk kia­bált, és elkezd­te fenye­get­ni a vád­lot­tat, aki ezzel elő­ször nem fog­lal­ko­zott, de mivel a sér­tett utána kia­bál­va tovább szit­ko­zó­dott, meg­állt, vissza­for­dult, oda­ment a fér­fi­hoz és egy eset­ben ököl­lel arcon ütöt­te, majd rög­tön ezután két kéz­zel a mell­ka­sán is meg­ütöt­te, vala­mint egy rúgást is imi­tált felé.

Az üté­sek­től a férfi hanyatt esett, fejét az asz­falt­ba bever­ve, esz­mé­le­tét vesztette.

Az élet­tár­sa hívta a men­tő­ket, akik kór­ház­ba szállították.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló, köz­vet­len élet­ve­szé­lyes kopo­nya­bol­to­zat törés sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.