Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Okostelefonok kereskedelmével szerzett jövedelemét titkolta el egy bűnbanda, így 4 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Gaz­dál­ko­dás­sal össze­füg­gő kiemelt bűn­cse­lek­mény miatt áll a Fővá­ro­si Tör­vény­szék elé nyolc vád­lott. Az elkö­ve­tők 2018 és 2021. között már­kás okos­te­le­fo­nok keres­ke­del­mé­vel kap­cso­lat­ban adó­ki­ját­szá­si cél­lal hoz­tak létre olyan cég­há­ló­za­tot, mely­ben a jöve­del­mü­ket az adó­ha­tó­ság elől eltit­kol­va 4 mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó­an káro­sí­tot­ták meg a költségvetést.

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a buda­pes­ti vál­lal­ko­zó vád­lott mobil­te­le­fo­nok és egyéb elekt­ro­ni­kai esz­kö­zök keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott. Isme­rő­sé­vel - szin­tén a fővá­ros­ban cég­tu­laj­do­nos vád­lot­tal - 2018. évben elha­tá­roz­ták, hogy kül­föld­ről, Euró­pai Közös­sé­gen belü­li szál­lí­tók­tól elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket – első­sor­ban már­kás mobil­te­le­fo­no­kat – fog­nak nagy mennyi­ség­ben besze­rez­ni. A fér­fi­ak az esz­kö­zök tény­le­ges ere­de­té­nek az ellep­le­zé­se cél­já­ból egy több szint­ből álló fik­tív cég­há­ló­za­tot hoz­tak létre. A több­szin­tű cég­há­ló­zat kiala­kí­tá­sá­ra egy olyan fik­tív szám­lá­zá­si lán­co­lat lét­re­ho­zá­sa érde­ké­ben volt szük­ség, amely azt a lát­sza­tot kelti, hogy a lán­co­lat végén elhe­lyez­ke­dő kft. nem az Euró­pai Közös­sé­gen belü­li beszál­lí­tók­tól köz­vet­le­nül, hanem a szám­lá­zá­si lán­co­lat­ban előt­te lévő bel­föl­di gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­tól sze­rez­te be az okostelefonokat.

Ezzel a szám­lá­zá­si lánc­cal a vád­lott által irá­nyí­tott cég az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét jog­ta­la­nul csök­ken­tet­te, a bel­föl­di beszál­lí­tók által kiál­lí­tott fik­tív költ­ség­szám­lák álta­lá­nos for­gal­mi adó tar­tal­má­nak levo­nás­ba helyezésével.

Az ügy továb­bi hat vád­lott­ja szin­tén gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tői – közü­lük ket­ten Szlo­vá­ki­á­ban – akik a több­szin­tű cég­há­ló­zat része­ként rend­sze­re­sen állí­tot­tak ki a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó és a „szám­la­gyá­rat” működ­te­tő vád­lot­tak útmu­ta­tá­sai sze­rint valót­lan számlákat.

A vád­lot­tak a bűnös tevé­keny­sé­gü­ket több éven keresz­tül, folya­ma­to­san végez­ték, a cso­por­tot kons­pi­ra­tív módon, hosszabb időre, az adó­tör­vé­nyek kiját­szá­sá­ra irá­nyu­ló, rend­sze­res anya­gi haszon­szer­zés cél­já­ból hoz­ták létre és „kód­nyel­ven” kom­mu­ni­kál­va működtették.

A vád­lott cége 2018 novem­be­re és 2021 már­ci­u­sa között 4.112.946.000 forint­tal csök­ken­tet­te jogo­su­lat­la­nul a fize­ten­dő álta­lá­nos for­gal­mi adó össze­gét, mellyel a köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­nek vagyo­ni hát­rányt okozott.

A vád­lot­tak­kal szem­ben a Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt, mely­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.