Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ollóval indult trafikot rabolni - letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki vasár­nap reg­gel pró­bált meg kira­bol­ni egy dohány­bol­tot Sze­ge­den, azon­ban az eladó­nak sike­rült meg­nyom­nia a pánikgombot.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi köz­vet­le­nül nyi­tás előtt, reg­gel 7 óra­kor jelent meg az egyik bel­vá­ro­si tra­fik­nál. A gya­nú­sí­tott az üzle­tet éppen nyit­ni akaró eladó­hoz lépett, majd egy ollót a mell­ka­sá­hoz szo­rít­va és azzal szur­ká­ló moz­du­la­to­kat téve a bevé­tel átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a sér­tet­tet. A kisebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dő eladó­nak sike­rült a pánik­gom­bot meg­nyom­nia, mely­nek hatá­sá­ra a gya­nú­sí­tott elmenekült.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en meg­ala­po­zott a gyanú arra nézve is, hogy a férfi egy fél óra múlva egy köze­li élel­mi­szer­bol­tot is ki akart rabol­ni hason­ló mód­szer­rel, de ott sem járt sikerrel.

A több­rend­be­li, minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a bíró­ság felé a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a ma fog dönteni.